Paveiktais laika periodā no 01.04.2019.līdz 30.06.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– veikta Hornera-Emmonsa reakcija ar 4-fenildihidropirimidon-7-dimetilfosfonātu un kanēļskābes Weinreb amīdu tetrahidrofurānā, litija hidroksīda bāzes klātbūtnē;

– veikta reakcija ar 4-hidroksi-6-stiril-5,6-dihidro-2H-piran-2-onu, vanilīnu un urīnvielu etiķskābē;

– lai iegūtu 2-amino-4-fenildihidropiridon-3-karbonitrilu, tika veikta reakcija ar malononitrilu un kanēļskābes etilesteri metanolā NaOMe bāzes klātbūtnē. Pēc reakcijas neitralizācijas ar sālsskābi tika izolēts starprodukts 2-metoksi-4-fenildihidropiridon-3-karbonitrils, kurš tālākā reakcijā ar amonjaku pārvērsts par vēlamo produktu ar 93% iznākumu;

– malonobenzilidēna reakcijā ar urīnvielu un amonija acetātu netika iegūts paredzētais 6-amino-4-fenildihidropirimidons, bet 2,4-diokso-6-fenilheksahidropirimidīns. Struktūra tika pierādīta ar rentgenmonokristāla analīzi;

– kanēļskābes reakcijā ar trifosgēnu etilacetātā trietilamīna bāzes klātbūtnē iegūta balta kristāliska viela ar 93% iznākumu, kas pierādīta ar LC/MS kā kanēļskābes anhidrīds;

– vārot 2-amino-6-okso-4-fenil-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonitrilu ar  kanēļskābes anhidrīdu acetonitrilā iegūts N-(3-ciano-6-okso-4-fenil-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-2-il)kanēļskābes amīds ar 83% iznākumu.

Publicēts: 02.07.2019.