Jauna pretmalārijas zāļvielas kandidāta izveide

Projekta mērķis ir sasniegt zāļu kandidātvielas attīstības stadiju TRL 4 saskaņā ar projektā sagatavoto tehniski ekonomiskās priekšizpētes ceļvedi un veikt komercializācijas darbības saskaņā ar projekta ietvaros izstrādāto komercializācijas stratēģiju.

Projekta Nr.
KC-PI-2020/15
Līguma par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā Nr.
KC-L-2017/6
Projekta zinātniskais vadītājs
Prof. Aigars Jirgensons
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Projekta pirmais posms

Pirmā posma mērķis – izstrādāt projekta tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju.

Projekta pirmā posma īstenošanas ilgums: 6 mēneši
Projekta pirmā posma ERAF finansējums: 25 000,00 EUR

Publicēts 15.04.2020.

Paveiktais laika posmā no 01.04.2020. līdz 30.06.2020.
 • veikta tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas iepirkuma dokumentācijas izstrāde;
 • veikta iepirkuma procedūra un 30.06.2020. ar  iepirkuma uzvarētāju noslēgts pakalpojuma līgums par projekta tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādi.

Publicēts 15.07.2020.

Paveiktais laika posmā no 01.07.2020. līdz 30.09.2020.
 • 30.09.2020. pabeigta Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un Komercializācijas stratēģijas izstrāde, un parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts ar dokumentācijas izstrādātāju;
 • izstrādātie dokumenti iesniegti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par projekta 2. posma īstenošanu.
Publicēts 09.10.2020.

Projekta otrais posms

Otrā posma mērķis – sasniegt zāļu kandidātvielas attīstības stadiju TRL 4 saskaņā ar projektā sagatavoto tehniski ekonomiskās priekšizpētes ceļvedi un veikt komercializācijas darbības saskaņā ar projekta ietvaros izstrādāto komercializācijas stratēģiju.

Projekta otrā posma īstenošanas ilgums: 19 mēneši
Projekta kopējais  ERAF finansējums: 300 000,00 EUR

Publicēts 07.12.2020.

Paveiktais laika posmā no 01.12.2020. līdz 28.02.2021.

Uzsākta projekta 2.posma īstenošana, un pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

 

 • uzsākta VAD-111 analogu sintēze. Iegūti 8 no plānotajiem 14 analogiem. Uzsākta references savienojuma WM sintēze;
 • veikta VAD-111 ADME īpašību izpēte. Izveidotas analītiskās metodes un noteikta VAD-111 plazmas proteīna saistītba un stabilitāte plazmā. Veikts VAD-111 preliminārais tolerabilitātes novērtējums peļu modeļos;
 • izveidota BACE inhibitorās aktivitātes testu sistēma. Pirmajam VAD-111 analogu komplektam veikta BACE1 un Plm IV inhibitorās aktivitātes noteikšana.

Publicēts: 28.02.2021.

Paveiktais laika posmā no 01.03.2021. līdz 31.05.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

 

 • turpināta VAD-111 analogu sintēze. Pabeigta lielākā daļa no programmas ietvaros iecerētiem VAD-111 analogiem miligramu apjomā;
 • veikts darbs pie analītisko metožu izveides VAD-111 stabilitātes noteikšanai mikrosomās un gastrointestinālajā šķidrumā;
 • uzsākta VAD-111 analogu in vitro ADME īpašību un toksicitātes noteikšana.

Publicēts: 31.05.2021.

Paveiktais laika posmā no 01.06.2021. līdz 31.08.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

 

 • pabeigta in vitro ADME īpašību un toksicitātes noteikšana;
 • pabeigta labāko VAD-111 sērijas analogu iegūšanu 100 mg apjomā;
 • uzsākta labāko VAD-111 sērijas analogu pretmalārijas aktivitātes noteikšana humanizētajos peļu modeļos.

Publicēts: 31.08.2021.

Paveiktais laika posmā no 01.09.2021. līdz 30.11.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

 

 • pabeigta in vitro ADME īpašību un toksicitātes noteikšana. Pabeigta labāko VAD-111 sērijas analogu iegūšanu 100 mg apjomā;
 • uzsākti in vivo toksicitātes un PK pētījumi labākajiem VAD-111 analogiem;
 • veikta labāko VAD-111 sērijas analogu pretmalārijas aktivitātes noteikšana humanizētajos peļu modeļos.

Publicēts: 30.11.2021.

Paveiktais laika posmā no 01.12.2021. līdz 25.01.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

 

 • pabeigti herg kanālu un citohroma P450 inhibitorās aktivitātes pētījumi;
 • izstrādāti  VAD-111 sērijas analogu  iegūšanas būvbloki  tālākiem pētījumiem ar līdersavienojumu;
 • pabeigti in vivo toksicitātes un PK pētījumi labākajiem VAD-111 analogiem;
 • pabeigti labāko VAD-111 sērijas analogu pretmalārijas aktivitātes noteikšana humanizētajos peļu modeļos.

Publicēts: 28.02.2022.

Projekts tiek īstenots 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros, un attīstīts Latvijas viedās specializācijas jomā: 2. biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas.