Paveiktais laika periodā no 01.05.2020. līdz 31.07.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpināts darbs pie 1,4-DHP atvasinājumu sintēzes bifunkcionālu 1,4-dihidropiridīna amfifīlu iegūšanai;
  • veikti eksperimentālie darbi ar dinamiskās gaismas izkliedes iekārtu jauniem nanodaļiņu veidojošajiem savienojumiem;
  • sintezēti 1,4-DHP atvasinājumi, kuri 3,5-vietās satur garus alkilaizvietotājus C12, C14 vai C16 un 2,6-vietās dažādus piridīna atvasinājumus, veikts šo savienojumu fizikāli ķīmiskais raksturojums;
  • sākts darbs pie jauna publikācijas manuskripta par projekta laikā iegūtajiem rezultātiem, kas saistīti ar 1,4-dihidropiridīna amfifīlu struktūras ietekmi uz tā fizikāli ķīmiskajām īpašībām;
  • analizēti dati par 3,5-vietu esteru alkilķēdes garuma izmaiņu ietekmi un 1. vai 4-vietas aizvietotāja ietekmi 1,4-DHP ciklā uz daļiņu veidojošām īpašībām.

Publicēts: 07.08.2020.