Paveiktais laika periodā no 01.02.2019. līdz 30.04.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta literatūras analīze par jaunu uz 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) bāzes veidotu bifunkcionālu amfifīlu iegūšanas iespējām, kā arī apskatīti potenciālie aizvietotāji 1,4-DHP ciklā
  • analizējot literatūrā pieejamos analoģiskos iegūšanas ceļus, veikta sintēzes shēmas izstrāde bifunkcionālu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) amfifīlu iegūšanai, kur tiktu modificētas 1,4-DHP cikla 2,6-vietas.Sintēzes shēma sāktos ar nekomerciālu izejvielu iegūšanu, tad trīs stadiju sintēze līdz vēlamajam starpproduktam, kur tālāk divu stadiju ceļā tiktu iegūts vēlamais produkts tālākiem pētījumiem, kā arī papildus stadiju ceļā iespējamas iegūt vēl materiālu jaunu bifunkcionālu 1,4-DHP amfifīlu sintēzei
  • ar stenda referātu „Self-assembling and biological properties of bifunctional lipid-like 4-(N-alkylpyridinium)-1,4-dihydropyridines” piedalījos COST akcijas CA17140 rīkotajās mācībās “Cutting edge approaches for the risk assessment and management of nano-(bio)materials: from the lab to the market”, kuras no 8. – 11. aprīlim notika Itālijas pilsētā Triestē
  • veikti pirmie eksperimenti bifunkcionālu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) amfifīlu iegūšanai. Sintezēts nekomerciāli pieejamais acetetiķskābes dodecilesteris, kurš tālāk izmantots Hanča reakcijā, lai iegūtu vēlamo 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumu.

Publicēts: 07.05.2019.