Atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā un studiju darbā

Projekta Nr.
8.2.2.0/20/I/004
Projekta vadītājs
Santa Bartuševiča (RSU)
Projekta īstenošanas laiks
01.04.2021. – 30.11.2023.
Projekta vadošie partneri
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA)
Projekta partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI)
Projekta kopējās izmaksas
959 159,18 EUR, no kura 815 285,30 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 143 873,88 EUR valsts budžeta līdzfinansējums

Projekta mērķis ir nodrošināt doktorantūras studiju ciešāku sasaisti ar pētniecību un stiprināt starptautiski atvērtu vidi augstskolās. Projekta ietvaros plānots pilotprojekta veidā uzsākt konceptuāli jaunu doktorantūras finansēšanas modeli, veicinot doktora studiju programmu ciešāku sasaisti ar pētniecību un akadēmisko darbu, tādejādi sekmējot gan doktora grāda iegūšanu optimāla laikā, gan doktorantu akadēmiskās karjeras uzsākšanu.

Projektā konkursa kārtībā tiks piešķirti doktorantu granti RSU un LSPA studējošiem doktorantiem ar mērķi veicināt promocijas darba aizstāvēšanu un doktora grāda iegūšanu. Ar doktorantiem tiks slēgti darba līgumi, uzskatot doktorantus par līdzvērtīgiem partneriem pētniecībā un studiju darbā, tādejādi veicinot doktoranta iekraušanos akadēmiskajā vidē. Papildus darba algai doktorantiem tiks piešķirts finansējums pētnieciskā darba veikšanai un mobilitātei. Lai nodrošinātu kritisko masu un veidotu dinamisku pētniecības vidi, RSU sadarbosies ar Latvija spēcīgāko zinātnisko institūtu Latvijas Organiskas sintezēs institūtu (OSI). Savukārt, lai nodrošinātu šā projekta veiksmīgāku īstenošanu, koplietotu resursus un dalītos pieredzē doktora studiju programmu un doktorantūras studiju attīstības plāna ieviešanā, plānota sadarbība ar LSPA.

Doktorantūras programmu konkurētspējas celšanai un starptautiskas sadarbības veicināšanai doktora studiju programmu īstenošanā tiks iesaistīti ārvalstu mācībspēki.

Projekta aktualitātes
 • Aprīļa beigās tika izsludināts konkurss doktorantu pieteikumu atlasei projektā. Kopumā Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā tika saņemti 41 pieteikumi, 29 Medicīnas un veselības zinātņu jomā un 12 Sociālo zinātņu jomā. Projekta padomē tika izvērtēti visi saņemtie pieteikumi un doktorantu iesniegtie darbu plāni. Dalība projektā tika apstiprināta 27 doktorantiem (25 RSU, 2 LSPA). Ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Organiskās Sintēzes institūtu, jo viens no apstiprinātajiem RSU doktorantiem savu promocijas darbu izstrādās institūtā. Šobrīd tiek slēgti darba līgumi ar visiem apstiprinātajiem doktorantiem.

Publicēts 29.06.2021.

 • Projekta ietvaros tiek veikta pētniecība par tēmu Trimetilamīna N-oksīda regulācijas nozīme kardiometabolo saslimšanu ārstēšanā un pētniecības rezultāti tiek iestrādāti RSU doktorantes promocijas darbā. Studiju gada noslēgumā RSU doktorantiem noris zinātniskās darbības izvērtēšanas komisijas sēdes, kur doktoranti komisijas locekļiem prezentē savu promocijas darba dizainu un progresu. Komisijas sēdē piedalās visu studiju gadu doktoranti. Komisiju sastāvi atbilstoši DSP specifikai ir apstiprināti ar Zinātņu prorektora rīkojumu. Pēc komisijas locekļu vērtējuma saņemšanas doktorantu pārceļ nākamajā studiju gadā vai eksmatrikulē no studijām par sekmīgi apgūtu DSP. Šobrīd noris rezultātu apkopošana.

Publicēts 29.09.2021.

 • Visi 25 projektā iesaistītie RSU doktoranti, tai skaitā arī OSI nodarbinātā doktorante, ar zinātniskās darbības izvērtēšanas komisijas locekļu lēmumu ir pārcelti nākamajā studiju gadā un/vai eksmatrikulēti no studijām par sekmīgi apgūtu DSP. Turpinās zinātniskais darbs un promocijas darbu izstrāde. No pētniecībai paredzētajiem līdzekļiem apmaksāta reaģentu iegāde, dalība zinātniskās konferencēs, mācību kursos un zinātniskās publikācijas.

Publicēts 29.12.2021.

 • Noris komunikācija ar RSU doktorantūras nodaļas pārstāvjiem par ārvalstu akadēmiskā personāla piesaisti darbam rudens semestrī DSP Veselības aprūpe un sociālo zinātņu programmās, tiek saskaņoti sludinājumi, kas tiks izvietoti EURAXESS portālā. Tiek turpināta promocijas darbu izstrāde un veikti pētniecības darbi. Pirmais RSU grāda pretendentes promocijas darbs ir iesniegts aizstāvēšanai. Notika projekta padomes sēde par paveikto projektā un projekta plāniem. Paredzēts, ka vasaras beigās RSU tiks izsludināts atkārtots konkurss par iespēju darbam projektā.

Publicēts 29.03.2022.

 • Noslēdzas pirmie darba līgumi projektā, aizstāvēti divi promocijas darbi. Veikts pirmais paveikto darbu izvērtējums projekta padomē. Turpinās promocijas darbu izstrāde un ar tiem saistītie pētniecības darbi. Tika publicēti sludinājumi Euraxess portālā, uz viesprofesora sludinājumu arī saņemts pieteikums un tas izvērtēts, lai rudenī viesprofesors sāktu darbu RSU. Sludinājums izvietots atkārtoti DSP Sociālās zinātnes vakancei. Kopā ar LSPA tiek plānots vēl viens konkurss projektā.

Publicēts 29.06.2022.

 • Projekta padomes sēdē izvērtētas visu 26 projekta dalībnieku gala atskaites par darbu projektā, dažiem no pirmajā konkursā apstiprinātajiem dalībniekiem pagarinātas darba attiecības projektā, lai pilnveidotu iesāktos darbus. Projekta dalībniece OSI noslēdza darbu projektā. Noslēgusies saņemto pieteikumu vērtēšana 2. projekta konkursā, apstiprināta dalība visiem saņemtajiem pieteikumiem gan RSU, gan LSPA doktorantiem. Uzsākta darba līgumu slēgšana par darbu sākumu projektā ar RSU un LSPA doktorantiem. Noris pārrunas ar viesdocētāju no ASV par darbu RSU DSP Sociālās zinātnes, turpinās viesprofesora meklējumi DSP Veselības aprūpe, tiks papildināts sludinājums un izvietots atkārtoti. LSPA septembrī darbu ir sācis viesprofesors DSP Veselības aprūpe.

Publicēts 29.09.2022.

 • Noslēgti darba līgumi ar vēl 13 doktorantiem / grāda pretendentiem (12 RSU un 1 LSPA), kuri izstrādās savus promocijas darbus projekta ietvaros. Divas RSU projekta dalībnieces pēc grāda iegūšanas ir ievēlētas akadēmiskos amatos un vēl viena dalībniece ir aizstāvējusi savu promocijas darbu un ieguvusi doktora grādu, tiek plānota viņas ievēlēšana akadēmiskā amatā RSU. Decembrī RSU DSP Veselības aprūpe psihoonkoloģojas jomā darbu sācis viesdocents no Kipras, tiek formētas darba attiecības ar viesdocentu DSP Sociālās zinātnes.

Publicēts 29.12.2022.

 • Promocijas darba izstrādi projektā turpina 18 doktoranti / grāda pretendenti. Aizstāvēti trīs promocijas darbi un visi trīs RSU dalībnieki ievēlēti akadēmiskos amatos; zināmi precīzi datumi vēl divu RSU un divu LSPA projekta dalībnieku promocijas darbu aizstāvēšanai, un plānots, ka arī viņi tiks ievēlēti / pārvēlēti augstākos amatos pēc grāda iegūšanas. Februārī darbu RSU DSP Sociālās zinātnes sāka viesdocents no ASV Feras a. Batarseh.

Publicēts 29.03.2023.

 • Promocijas darba izstrādes līgumi noslēdzas 2 dalībniekiem ar 30.06.2023. Darbu aizstāvēšana plānota līdz projekta noslēgumam. Šobrīd kopā aizstāvēti 8 promocijas darbi un līdz projekta noslēgumam visi 8 grāda ieguvēji tiks ievēlēti akadēmiskos amatos un/vai pārvēlēti augstākos akadēmiskos amatos. Viesdocents no ASV Feras A. Batarseh viesojās Rīgā, lai tiktos ar RSU pētniekiem, grāda pretendentiem, akadēmisko personālu un pārrunātu tālākās sadarbības iespējas. RSU plāno turpināt sadarbību ar rudens semestri ar abiem viesdocentiem.

Publicēts 29.06.2023.

 • Ar 30.09.2023. noslēdzas darba līgumi projektā gandrīz visiem dalībniekiem, izņemot 2, kuriem darbs projektā noslēgsies 31.10.2023. Projekta dalībnieki izstrādājuši savus promocijas darbus atbilstoši saviem iesniegtajiem darbu plāniem. Uzsākts un tiek turpināts promocijas darbu aizstāvēšanas process vēl 8 projekta dalībniekiem, daļai ir saņemti VZKK lēmumi. Šobrīd notiek dokumentu iesniegšana uz akadēmiskā personāla vakancēm, lai varētu ievēlēt/pārvēlēt tos, kuri jau ieguvuši doktora grādu. Tiek apkopotas dalībnieku noslēguma atskaites, lai varētu informēt projekta padomi par projekta rezultātiem.

Publicēts 29.09.2023.

 • Projekts noslēdzies un promocijas darbu aizstāvējuši 13 projekta dalībnieki, pēc grāda saņemšanas akadēmiskā amatā ievēlēti 8 dalībnieki. Turpinās rezultāta rādītāju sasniegšana.

Publicēts 29.12.2023.