Paveiktais laika periodā no 01.06.2019. līdz 31.08.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

–  veikta no E. coli iegūtā proteīna s100A9 frakcijas ar augstu šķīdību attīrīšana. Parasti šis proteīns kā frakcija ar zemu šķīdību tiek attīrīts ieslēgumu formā, taču aptuveni puse no tā tiek zaudēta frakcijā ar augstu šķīdību. Šķīstošā proteīna s100A9 attīrīšanai tika izmantota anjonu apmaiņas un hidrofobā hromatogrāfija;

– attīrīta proteīna s100A9 fibrilu veidošanās kinētika tika pētīta 37 un 45 °C temperatūrā, un iegūtie dati tika salīdzināti ar datiem, kas iegūti no nešķīstošās frakcijas iegūtajam proteīnam;

– iepriekš 60 °C temperatūrā veikto agregācijas pētījumu rezultāti norādīja, ka tīrs α-sinukleīns fibrilas veido ātrāk nekā maisījumā ar proteīnu s100A9. Pretēji tam vairākos zinātniskajos rakstos minēts, ka 37 °C temperatūrā α-sinukleīna un proteīna s100A9 koagregācija norit ātrāk nekā atsevišķu maisījuma komponentu agregācija. Lai noskaidrotu šādas neatbilstības cēloņus, tika veikta α-sinukleīna un proteīna s100A9 koagregācija 37 °C temperatūrā, izmantojot dažādu tīrības pakāpju proteīnus;

– lai nodrošinātu metodi deiterēta proteīna s100A9 iegūšanai, kas nepieciešama tā struktūras analīzei ar cietvielu KMR spektroskopiju, tika veikta proteīna s100A9 ekspresijas optimizācija barotnē M9, aizstājot ūdeni ar deitērija oksīdu (D2O).

Publicēts: 10.09.2019.