Paveiktais laika periodā no 01.07.2019. līdz 30.09.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– turpināti pētījumi prostaglandīnu PGJ3 un PGA2 totālajai sintēzei izmantojot stratēģisko enona-estera intermediātu;

– veikta estera-enona intermediāta sintēze gramu apjomā saskaņā ar jauno modificēto shēmu, pielietojot Hofmaņa pārgrupēšanas reakciju;

– veikti optimizācijas pētījumi estera-enona Vartona pārgrupēšanas reakcijai, lai iegūtu modificētu enonu, kas ir substrāts stratēģiskajai C-H alkilēšanas stadijai prostaglandīna PGA2 sintēzē;

– prostaglandīna PGJ3 otrās paaudzes totālās sintēzes izstrādei veikti pētījumi jaunas kroskonjugēto enonu sintēzes metodes izstrādei izmantojot pārejas metālu katalizētus C-H alkilēšanas/dehidrogenēšanas procesus;

– zinātnes popularizēšanas nolūkā novadītas demonstrācijas ekskursijas Zinātnieku nakts apmeklētājiem Liela apjoma organiskās sintēzes laboratorijā.

Publicēts: 09.10.2019.