Izveido Baltijas valstu sadarbības tīklu intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā

25. martā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā svinīgi tika parakstīts sadarbības līgums starp Baltijas valstu zinātnisko institūciju tehnoloģiju pārneses centriem (TTO), kas paredz ciešāku sadarbību zināšanu un tehnoloģiju pārnesē, kā arī intelektuālā īpašuma aizsardzībā. Tādējādi juridiski nostiprināts starptautisks tīkls starp 16 Baltijas valstu zinātniskajām institūcijām un trīs nacionālajām intelektuālā īpašuma aizsardzības organizācijām, kas praksē savu sadarbību īsteno jau vairākus gadus.

Universitātēs un zinātniskajos institūtos radīto inovāciju un zināšanu pārnese biznesa vidē un izgudrojumu komercializācija ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem valsts veiksmīgai ekonomiskajai attīstībai. Lai veicinātu sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem un nodrošinātu abu pušu intelektuālā īpašuma aizsardzību, Latvijas augstskolās aktīvu darbību izvērš tehnoloģiju pārneses centri.

2020. gadā tika izveidots Latvijas Tehnoloģiju pārneses ekspertu tīkls, kurā aktīvi darbojas Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, kā arī Patentu valde.

Lai stiprinātu nacionālo tehnoloģiju pārneses ekspertu tīklu, paplašinātu sadarbības iespējas un veicinātu ilgtermiņa attīstību, 2022. gada 25. martā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, klātesot sadarbības partneriem, tika noslēgts Baltijas valstu Tehnoloģiju pārneses ekspertu tīkla sadarbības līgums.

2022. gada pirmajā pusgadā Latvijas nacionālā tīkla vadība ir LLU atbildībā, tāpēc Baltijas valstu Nacionālo tehnoloģiju pārneses centru (TTO) tīkla sadarbības līgumu Latvijas augstskolu vārdā parakstīja LLU rektore Irina Pilvere. Savukārt Igaunijas augstskolu vārdā to parakstīja Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes rektors Maits Klaassens, bet Lietuvas augstskolu vārdā līgumu parakstīja Kauņas Tehnoloģiju universitātes rektors Eugenijus Valatka. Parakstīšana norisinājās vienlaicīgi visās trijās valstīs, partneriem sazinoties attālinātās komunikācijas platformā.

Baltijas tīkla izveides galvenais mērķis ir zināšanu un tehnoloģiju pārneses veicināšana starp pētniecības un akadēmiskajā institūcijām, uzņēmējdarbības un publiskās vides pārstāvjiem, informācijas un zināšanu izplatīšana starp partneriem un arī sabiedrībā, kā arī profesionālo kontaktu veidošana starp partneriem un citiem starptautiskajiem tīkliem.