Paveiktais laika periodā no 01.06.2019. līdz 30.11.2019.

Pārskata periodā sintezēti heteroaromātiskie AIE luminogēni, izmantojot heteroaromātiskā (piridīna un imidazola) slāpekļa atoma protonēšanu ar dažādām neorganiskajām un organiskajām skābēm. Visiem sintezētajiem organiskajiem sāļiem tika noteiktas UV-vis absobcijas un luminescences īpašības gan škīdumā, gan cietajā fāzē. Pētīta skābes anjona ietekme uz AIEgēnu luminescentajām īpašībām. Lai noskaidrotu cietfāzes luminescences mehānismu, visiem lādētajiem AIEgēniem tika mērīti oksidēšanās un reducēšanās potenciāli, izmantojot ciklisko voltamogrammas metodi. Iegūtās redokspoteciālu vērtības izmantotas HOMO un LUMO enerģijas līmeņu aprēķiniem, izmantojot ab initio DFT kvantu ķīmiskās metodes.

Veikta Jonu šķīdumu plānu kārtiņu pagatavošana un optiskā raksturošana .

Par projekta rezultātiem publicēta publikācija   “Cation–p interactions secure aggregation inducedemission of planar organic luminophores” .

Publicēts: 03.12.2019.