Paveiktais laika periodā no 01.12.2020. līdz 28.02.2021.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • veikta literatūras izpēte, lai atrastu optimālu funkcionālo grupu iepriekš izstrādātā paramagnētiskā lantanīdu kompleksa saistīšanai uz proteīna virsmas. Noskaidrots, ka metilsulfonil-oksadiazola grupa ātri, kvantitatīvi un selektīvi reaģē ar proteīna virsmas cisteīniem, veidojot īsu un stingru kovalentu saiti. Šī saistošā grupa būtu atbilstoša pētījuma mērķiem, jo tā fiksē paramagnētisko centru relatīvi nekustīgā stāvoklī, kas nodrošina spēcīgas paramagnētiskās KMR nobīdes;
  • pabeigts darbs pie 13C iezīmētu indolu un fluoroindolu sintēzes un sintēzes metodoloģijas optimizācijas. Sadarbībā ar Prof. G. Ottingu pabeigti pētījumi, kuros sintezētie indoli izmantoti kā 13C iezīmi saturošas izejvielas proteīnu in vitro sintēzei. Uzsākts darbs, lai apkopotu izstrādāto metodoloģiju un iegūtos pētījumu rezultātus publikācijā;
  • izstrādāts sintēzes plāns, lai iegūtu uz diazepāna liganda bāzes veidotu paramagnētiskās nobīdes reaģentu, kas satur metilsulfonil-oksadiazola funkcionālo grupu, lai saistītu paramagnētisko kompleksu uz proteīna virsmas. Saskaņā ar šo plānu, sākumā tiks konstruēti diazepāna un oksadiazola cikli un vēlāk tiks ievadītas lantanīdu saistošās sānu grupas;
  • izstrādāta 15N/13C iezīmēta fluoroalanīna sintēze. Šajā sintēzē izmantots oglekļa-13C dioksīds un nātrija azīds-15N kā pieejami 13C un 15N izotopu avoti. Izstrādātā sintēzes shēma balstās uz rutēnija mediētu N-(2-fluoro-1-phenilethil)trifluoroacetamīda oksidatīvu degradēšanu;
  • uzsākti pētījumi, kuros iepriekš sintezētās 15N/13C/19F iezīmētās aminoskābes tiek izmantots proteīnu in vitro sintēzei un proteīnu KMR pētījumos.

Publicēts: 10.03.2021.