Sintēzes pieeju izveide limonoīda Libigvīna A karkasa konstruēšanai

Pētniecības pieteikuma Nr.
1.1.1.2/VIAA/4/20/752
Pēcdoktorants
Ph.D. Joseph Becica
Zinātniskais konsultants
Prof. Aigars Jirgensons
Projekta ieviešanas ilgums
29 mēneši
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kopējās projekta izmaksas
107 788,07 EUR (ERAF finansējums – 91 619,85 EUR; valsts budžeta finansējums – 4 311,52 EUR)

Projekta zinātniskais mērķis ir sintēzes pieeju  izveide Libigvīna A un tā analogu iegūšanai.

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

 • dalība 2 zinātniskajās konferencēs
 • 1 zinātniskais raksts (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)

Publicēts: 12.02.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • veikta restrosintētiskā analīze Ligvīna tricikla konstruēšanai anulēšanas reakcijās. Praktiskajai realizācijai izvēlēti divi sintēzes ceļi (A un B);
 • veikta ceļa A enatiobagātināta bicikliskā būvbloka iegūšana  gramu apjomā, atbilstoši literatūrā aprakstītajai metodei;
 • veikta ceļa A būvbloka derivatizēšanas mēģinājumi – iegūts nākošās pakāpes būvbloks tricikla saslēgšanai, tomēr nepieciešamas veikt papildus darbu diastereselektivitātes paaugstināšanai;
 • īstenota ceļam B nepieciešamā  būvbloka oriģinālas  sintēzes izveide.

Publicēts: 12.05.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • pētniecība tika koncentrēta uz modeļu substrātu izstrādi, lai izvērtētu hipotēzes attiecībā uz būru veidošanās reakcijām;
 • tika veiktas darbības ar funkcionālo grupu, kas ietvēra estera un jodēšanas samazināšanu un ketāla aizsardzības noņemšanu, iegūstot vēlamo alkiljodīdu, kas ir galvenais būru veidojošās reakcijas attīstībai;
 • turpināts darbs pie totālas fragmalīna tipa limonoīdu sintēzes.

Publicēts:12.08.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • turpināts darbs pie fragmalīna tipa limonoīdu totālas sintēzes;
 • turpināta modeļu substrātu izstrādes pētniecība, lai izvērtētu hipotēzes attiecībā uz būru veidošanās reakcijām;
 • uzsākta funkcionalizēta Libigvīna A karkasa fragmenta izstrāde.

Publicēts:12.11.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • īstenoti pētījumi  attiecīga substrāta izstrādei būru veidošanas reakcijām un iegūtās būra struktūras turpmāko funkcionalizācijai;
 • eksperimentu rezultātā iegūts kristāliskais materiāls, kas piemērots rentgena kristalogrāfijai, veiksmīgi apstiprinot vēlamās būra struktūras veidošanos;
 • uzsākti pētījumi  modeļu substrātu sagatavošanai CH oksidēšanai.

Publicēts: 11.02.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • turpināti pētījumi  modeļu substrātu sagatavošanai CH oksidēšanai;
 • esam koncentrējušies uz sintēzes optimizāciju un  Libigvīna A oktahidro-(1H)-2,5-metanoindēna karkasa apakšstruktūru atvasināšanu, lai tālāk izstrādātu sintēzes ceļu uz Libigvīna A  kopējo sintēzi;
 • viens no sintēzes ierobežojošajiem faktoriem bija Hajoša-Periša ketona atvasinājuma esterifikācija, kas lielākos mērogos darbojās slikti. Optimizējot šo soli, tika iegūta stabila procedūra.

Publicēts: 11.05.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • turpināti pētījumi sintēzes optimizācijai un Libigvīna A oktahidro-(1H)-2,5-metanoindēna karkasa apakšstruktūru atvasināšanai, lai tālāk izstrādātu sintēzes ceļu uz Libigvīna A kopējo sintēzi;
 • optimizējot Hajoša-Periša ketona atvasinājuma esterifikāciju, tika iegūta diastereomēru attiecība 2:1. Iegūtais savienojums ātri epimerizējās spēcīgas bāzes klātbūtnē;
 • iegūto savienojumu varēja viegli attīrīt, izmantojot hromatogrāfiju, un tas bija ideāls substrāts, lai izpētītu C-H funkcionalizācijas reakcijas.

Publicēts: 11.08.2022.