Paveiktais laika periodā no 01.08.2020. līdz 31.10.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • sagatavots un iesniegts manuskripts publicēšanai žurnālā Neurobiology of Disease (IF = 5.332). Tika saņemti recenzentu jautājumi un uzsākts papildus eksperimentālais darbs atbilžu sagatavošanai;
  • histoloģiski novērtēta GABA-A receptora γ2 subvienības proteīna ekspresija un GABA-B receptora R2 subvienības kolokalizācija ar mediālās habenulas dorsālās daļas marķieri Substance P un ventrālās daļas marķieri CHAT gan kontroles, gan sigma-1 šaperona proteīna izslēgtā gēna peļu smadzeņu audos, pielietojot imūnhistoķīmisko audu krāsošanu ar imūnperoksidāzes un imūnfluorescences metodi;
  • dalība COST akcijas ERNEST organizētajā konferencē “Signal transduction: From the genomic to the systems level (and everything in between)”, kas tika aizvadīta tiešsaistes formātā laikā no 12. līdz 14. oktobrim;
  • uzsākta Rīgas Stradiņa universitātes 4. kursa studenta pētnieciskā darba vadīšana.

Publicēts: 09.11.2020.