Paveiktais laika periodā no 01.06.2015. līdz 31.08.2015.

1. aktivitāte „OSI attīstības stratēģijas izstrāde” – turpināts darbs pie OSI pētniecības programmas izstrādes, balstoties uz iepriekšējā atskaites periodā sastādīto plānu.  Analizēta un aprakstīta zinātniskā kapacitāte, apzināti institūta zinātniskās darbības attīstības virzieni, apzināti sadarbības partneri un galvenie sadarbības virzieni. Veidots zinātniskās darbības programmas apraksts, balstoties uz iegūto informāciju.

2. aktivitāte „OSI rezultātu vadības sistēmas izstrāde” – noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju par funkciju audita un atalgojuma motivācijas sistēmas izstrādi.

3. aktivitāte „Mērķsadarbības pasākumu īstenošana ar augstskolām zinātniskajiem institūtiem un darba devējiem” – uzsākta iepirkuma procedūra mērķsadarbības pasākumu īstenošanai nepieciešamo sadarbības līgumu izstrādei.

4. aktivitāte „OSI resursu vadības sistēmas pilnveide” – turpināts darbs pie finanšu uzskaites un grāmatvedības programmatūras atjaunošanas un funkcionalitātes paplašināšanas.

5. aktivitāte „Ieguldījumu veikšana OSI attīstībā atbilstoši zinātnes ārējā novērtējuma rekomendācijām” – noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju par ar saimniecisku darbību nesaistītu attīstības projektu biznesa plāna un izmaksu-ieguvumu ekonomiskās analīzes izstrādi.

Publicēts 04.09.2015.