Paveiktais laika periodā no 01.09.2015. līdz 31.12.2015.

  1. aktivitāte „OSI attīstības stratēģijas izstrāde” – balstoties uz iepriekšējā pārskata periodā izstrādāto un šajā pārskata periodā ekspertu izvērtēto pētniecības programmu, izanalizējot OSI zinātnisko kapacitāti, apzinot institūta zinātniskās darbības attīstības virzienus, sadarbības partnerus un galvenos sadarbības virzienus, ir izstrādāta OSI attīstības stratēģija. Aktivitāte īstenota.
  2. aktivitāte „OSI rezultātu vadības sistēmas izstrāde” – pamatojoties uz veikto funkciju auditu un izstrādāto atalgojuma motivācijas sistēmu, OSI ir izstrādāta rezultātu vadības sistēma. Aktivitāte īstenota.
  3. aktivitāte „Mērķsadarbības pasākumu īstenošana ar augstskolām zinātniskajiem institūtiem un darba devējiem” –mērķsadarbības pasākumu rezultātā noslēgti sadarbības līgumi un izveidota Starptautiskā konsultatīvā padome. Aktivitāte īstenota.
  4. aktivitāte „OSI resursu vadības sistēmas pilnveide”- atjaunota finanšu uzskaites un grāmatvedības programmatūra un paplašināta tās funkcionalitāte. Aktivitāte īstenota.
  5. aktivitāte „Ieguldījumu veikšana OSI attīstībā atbilstoši zinātnes ārējā novērtējuma rekomendācijām”- izstrādāts ar saimniecisku darbību nesaistītu attīstības projektu biznesa plāns un sagatavota izmaksu-ieguvumu ekonomiskā analīze, kā arī OSI attīstības projektu būvniecības tehniskā dokumentācija. Aktivitāte īstenota.

Publicēts 30.12.2015.