Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība

ERAF

 

 

Projekts Nr. 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/009
Projekta kopējais finansējums – 1 073 266 EUR (ERAF finansējuma daļa: 1 006 353 EUR).
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 1 006 353 EUR
Projekta ieviešanas laiks 10.12.2014. – 31.12.2015.
Īstenošanas vieta – Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta vadītāji:
Edīte Barkāne – OSI projektu attīstības nodaļas vadītāja,
Didzis Miķēns – OSI projekta vadītājs
Dace Kārkle – OSI direktora vietniece
Projekta mērķis ir Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) institucionālās kapacitātes attīstīšana.

Mērķa sasniegšanai projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes:

  • OSI attīstības stratēģijas izstrāde;
  • OSI rezultātu vadības sistēmas izstrāde;
  • Mērķsadarbības pasākumu īstenošana ar augstskolām zinātniskajiem institūtiem un darba devējiem;
  • OSI resursu vadības sistēmas pilnveide;
  • Ieguldījumu veikšana OSI attīstībā atbilstoši zinātnes ārējā novērtējuma rekomendācijām.

Projektam ir divi apakšprojekti: ar saimniecisku darbību nesaistīts apakšprojekts (1., 2., 3., un 5. aktivitāte) un ar saimniecisku darbību saistīts apakšprojekts (4. aktivitāte).
Projekta ietvaros plānots sasniegt MK noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu paredzēto iznākuma rādītāju: izstrādāt zinātniskās institūcijas attīstības stratēģiju.

Paveiktais laika periodā no 01.09.2015. līdz 31.12.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.06.2015. līdz 31.08.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.03.2015. līdz 31.05.2015.
Paveiktais laika periodā no 10.12.2014. līdz 28.02.2015.