Paveiktais laika periodā no 01.10.2015. līdz 30.11.2015.

1. Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskās aparatūras iegāde:
Piegādātas iekārtas visu noslēgto iepirkumu līgumu ietvaros.

2. Latvijas Organiskās sintēzes institūta ēku rekonstrukcija un  sintēzes laboratoriju izveide:
Latvijas Organiskās institūta esošās ēkas rekonstrukcija ir noslēgusies. Rekonstrukcijas ietvaros ir atjaunotas esošā laboratoriju korpusa komunikāciju sistēmas (ventilācija, ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde, apkures sistēma), Renovēta esošā laboratoriju korpusa fasāde, renovētas telpas.
Pabeigti būvdarbi jaunā laboratorijas korpusa būvniecībai, lielā apjoma sintēzes laboratorijas jaunceltnei un noliktavas renovācijai.

3. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās aparatūras iegāde:
Paredzētie rezultatīvie rādītāji ir sasniegti un aktivitātes īstenošana ir noslēgusies.

4. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra ēku rekonstrukcija:
Ir sasniegti visi aktivitātē paredzētie rezultāti un aktivitātes īstenošana ir noslēgusies.
Ēku rekonstrukcijas ietvaros ir rekonstruētas ventilācijas iekārtas, rekonstruēta elektroinstalācija, rekonstruēts kravas lifts, rekonstruētas telpas – 738 m2, un rekonstruēts siltummezgls.

5. Latvijas Universitātes zinātniskās aparatūras iegāde:
Piegādāta līguma Nr.6012-A219/145 ar SIA “GenMedica Baltic” paredzētā  iekārta –  šūnu skaitītājs.

6. Latvijas Universitātes jaunas ēkas būvniecība:
Būvdarbi ir pabeigti –  28.08.2015. LU DAC Torņkalnā tika nodots ekspluatācijā.

7. Rīgas Tehniskās universitātes telpu renovācija:
Aktivitātes īstenošana ir noslēgusies. Ir pabeigti Vienkāršotās renovācijas darbi Rīgas Tehniskās universitātes telpās – Laboratorijas renovācija, aprīkojot to ar velkmes skapjiem, specializētajām laboratorijas mēbelēm un pieslēdzot tiem nepieciešamās komunikācijas (ventilāciju, ūdensvadu, kanalizāciju, elektroapgādi) – 35,1 m2 un Ķīmisko reaģentu noliktavas renovācija, veicot telpā kosmētisko remontu, aprīkojot to ar mūsdienīgu elektroinstalāciju, ventilāciju, uzstādot moduļveida plauktu sistēmu.

8. Latvijas Organiskās sintēzes institūta Biofarmācijas centra zinātniskās aparatūras iegāde:
Piegādāti pamatlīdzekļi visu noslēgto līgumu ietvaros.

9. Latvijas Organiskās sintēzes institūta Biofarmācijas centra ēku rekonstrukcija:
Pabeigti būvdarbi jaunā laboratorijas korpusa (Biofarmācijas centra) būvniecībai.

10. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Biofarmācijas centra zinātniskās aparatūras iegāde:
Piegādātas iekārtas visu noslēgto iepirkumu līgumu ietvaros.

11. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Biofarmācijas centra ēku rekonstrukcija:
Īstenoti būvdarbi iepirkuma Nr.BMC 2014/46 „Biomedicīnas centra ēkas rekonstrukcija par biofarmācijas centra kompleksu” noslēgtā līguma ietvaros.

Projekta vadītāja: Edīte Barkāne, Latvijas Organiskās sintēzes institūts.

Informācija par projektu sadarbības partneru mājaslapās:
http://www.lu.lv/par/projekti/es/2007-2013/eraf/21131/sadarbibas/farmacija-biomedicina/
http://bmc.biomed.lu.lv/lv/petijumi/projekti/visi-projekti/farmacijas-un-biomedicinas-valsts-nozimes-petniecibas-centra-zinatniskas-infrastrukturas-attistiba/
http://www.rtu.lv/content/view/6836/2016/lang,lv/

Publicēts 07.12.2015.