Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība

ERAF

 

 

 

Projekta Nr. 2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001
Projekta kopējais finansējums – 21 510 252,00 EUR
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 20 969 931,00 EUR
Projekta ieviešanas laiks  – 01.01.2012. – 30.11.2015.
Projekta vadītāja – Edīte Mētere, OSI projektu attīstības nodaļas vadītāja
Projekta partneri: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.
Projekta mērķis ir pilnveidot Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centrā, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošināt nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību darbības programmas ″Uzņēmējdarbība un inovācijas″ papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ″Zinātnes infrastruktūras attīstība″ pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Paveiktais laika periodā no 01.10.2015. līdz 30.11.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.07.2015. līdz 30.09.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.04.2015. līdz 30.06.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.01.2015. līdz 31.03.2015.