Paveiktais laika periodā no 01.08.2015. līdz 31.08.2015.

Projekta 1.aktivitāte: Brutona tirozīnkināzes inhibitoru izveide

  • Turpināta izvēlēto dabas olefīnu būvbloku sintēze un to tālāka modificēšana;
  • Iegūti jauni sintezēto un dabas olefīnu mono- un bis-aziridinēšanas produkti;
  • Veiktas vairākas ibrutiniba dubultsaites Maikla pievienošanas reakcijas un iegūti jauni BTK inhibitori;
  • Noformēta jauna ibrutiniba sintēzes metode

Projekta 2.aktivitāte: Citu terapeitisko mērķu pētījumi pretvēža imunomodulatoru izstrādei

  • Sintezēti pirmie bicikliskie un tricikliskie kumarīna analogi un parādīta to duālā inhibīcija uz metalloproteāzēm – MMP un CA;
  • Iegūti jauni aziridīn-2-karbonskābes cikliskie amīdi un pārbaudīta to aktivitāte uz   Brutona tirozīnkināzi;
  • Iegūti pirmie acilētie o-fenilēndiamīna savienojumi aziridīnu eindā, lai iegūtu selektīvus HDAC inhibitorus.

Projekta 3.aktivitāte: Jaunsintezēto imunomodulatoru efektivitātes pārbaudes šūnu kultūrās

  • Vairākiem ibrutiniba hidrazīna atvasinājumiem atrasta labi izteikta parciāla BTK inhibējošā aktivitāte parādīta to labā selektivitāte uz B-šūnu (Mino un Mover-1) līnijām;
  • Veikta 30 sintezēto savienojumu MMP inhibitorās aktivitātes pārbaude un dažiem aziridīniem atrasta selektīva MMP inhibējošā aktivitāte.

Projekta vadītājs:
vad. pētn. Dr.chem. Pēteris Trapencieris

Publicēts 31.08.2015.