Paveiktais laika periodā no 01.02.2015. līdz 30.04.2015.

Projekta 1.aktivitāte – Brutona tirozīnkināzes inhibitoru izveide:
Veikta izvēlēto dabas olefīnu (triēnu un tetraēnu) sintēzes metožu analīze un sākta to būvbloku sintēze un to tālāka modificēšana;
Iegūti jauni sintezēto un dabas olefīnu mono- un bis-aziridinēšanas produkti;
Pārbaudītas vairākas metodes ibrutiniba dubultsaites aziridinēšanai un iegūti jauni BTK inhibitori;
Veikti ibrutiniba sintēzes metodes uzlabošanas eksperimenti.

Projekta 2.aktivitāte – Citu terapeitisko mērķu pētījumi pretvēža imunomodulatoru izstrādei:
Sintezēti pirmie bicikliskie un tricikliskie kumarīna analogi un parādīta to duālā inhibīcija uz metalloproteāzēm – MMP un CA;
Iegūti jauni aziridīn-2-karbonskābes cikliskie amīdi un pārbaudīta to aktivitāte uz Brutona tirozīnkināzi;
Iesākta o-fenilēndiamīna acilēšanas eksperimenti, lai iegūtu selektīvus HDAC inhibitorus aziridīnu rindā.
Izstrādāta jauna sintēzes metode un iegūti pirmie kumarīnu bora analogi.

Projekta 3.aktivitāte – Jaunsintezēto imunomodulatoru efektivitātes pārbaudes šūnu kultūrās:
30 Jaunsintezētie savienojumi pārbaudīti in vitro imūnterapeitiskos eksperimentos. Vairākiem savienojumiem no dažādām savienojumu klasēm (triterpēni, aziridīni, olefīni) parādīta iedarbība gan uz B-limfocītiem (Mino un Mover-1 šūnu līnijas), gan T-limfocītiem (Jurkat šūnu līnijas);
Vairākiem aziridīna ciklu saturošiem savienojumiem atrasta mērena BTK inhibējošā aktivitāte un parādīta to labā selektivitāte uz B-šūnu (Mino un Mover-1) līnijām;
Veikta 30 sintezēto savienojumu HDAC inhibitorās aktivitātes pārbaude un dažiem triterpēniem un cikliskām hidroksāmskābēm atrasta neliela HDAC inhibējošā aktivitāte.

Projekta vadītājs: vad. pētn. Dr.chem. Pēteris Trapencieris

Publicēts: 30.04.2015.