Paveiktais laika periodā no 01.05.2015. līdz 30.06.2015.

Projekta 2.aktivitāte – Pētniecība:

  • Pārskata periodā turpināta diazonamīda „kreisās puses” makrocikla fragmenta sintēze;
  • Iesniegts publicēšanai diazonamīda A sintēzei veltīts manuskripts: Mutule, I.; Kalnins, T.; Vedejs, E.; Suna, E. “Diazonamide Synthetic Studies. Reactivity of N-Unsubstituted Benzofuro[2,3-b]indolines.”
  • Turpināts darbs pie omuralīda un tam radniecīgo dabasvielu karkasa konstruēšanas metodes, sākot no furānaldehīda.
  • Iesniegts publicēšanai manuskripts: Pelss, J.; Mishnev, A.; Zalubovskis, R. „Regioselective Synthesis of 2,6-Diazabicyc-lo[2.2.2]octane 3,5-diones in Multicomponent Reaction”
  • Iesniegts LV Patenta pieteikums: Jānis Pelšs, Ilona Domračeva, Raivis Žalubovskis,Kristaps Jaudzems „2,6-Diazabiciklo[2.2.2]oktān-3,5-ditiona atvasinājumi kā potenciālie pretvēža līdzekļi”

Projekta vadītājs: vad. pētn. Dr. hab. ķīm. Ēriks Kupče
Publicēts: 01.07.2015.