Paveiktais laika periodā no 01.02.2015. līdz 30.04.2015.

Projekta 2.aktivitāte – Pētniecība:

  • Pārskata periodā veikta diazonamīda A kreisās puses makrocikla fragmenta sintēze un uzsākta divu citu struktūrfragmentu sintēze;
  • Pabeigts darbs pie sintēzes metodes izstrādes Omuralīda substruktūras – C-kvarternārā treonīna konstruēšanai. Iegūtie rezultāti publicēti: Kumar, V. et al. J. Org. Chem., 2015, 80 (11), pp 5934- 5943.
  • Turpināts darbs pie Omuralīda un tam radniecīgo dabasvielu karkasa konstruēšanas metodes, sākot no furānaldehīda.
  • Izmantojot KMR spektroskopiju pētījām diazonamīda A fragmenta saistību ar MOAT. Eksperimenti deva neviennozīmīgus rezultātus, jo fragments ūdenī veidoja agregātus, kuri daļēji tika solubilizēti MOAT klātbūtnē. Turpmāk nepieciešams noskaidrot, vai novērotā šķīdības uzlabošanās ir dēļ saistīšanās pie MOAT, vai citu apstākļu ietekmē.
  • Diazonamīda A fragments tika kokristalizēts ar MOAT. Tika iegūti kristāli, kuru difrakciju plānot analizēt MAX lab sinhrotronā Lundā, Zviedrijā.

Projekta vadītājs: vad. pētn. Dr. hab. ķīm. Ēriks Kupče

Publicēts: 05.05.2015.