Paveiktais laika periodā no 01.06.2015. līdz 31.08.2015.

Projekta īstenošanas laikā veikti pētījumi par oriģinālu heterociklisku sistēmu kā potenciālu pretvēža vielu dizainu un sintēzi. Pētījums iekļauj: problēmas analīzi pieejamajās zinātniskās informācijas datu bāzēs; mērķmolekulu dizainu un sintēzes ceļu izstrādi; komerciāli nepieejamu izejvielu un pamatsubstrātu sintēzi; iegūto savienojumu fizikāli-ķīmisko parametru raksturojumu; savienojumu bioloģisko aktivitāšu pārbaudes metožu izvēli.

Projektā sasniegtie rezultāti:

 • Latvijas OSI tika izveidota jauna starpdisciplināra zinātniskā grupa.
 • Latvijas OSI Zinātniskā Padome ir apstiprinājusi pētījuma atskaiti.
 • Sintezēti un raksturoti pēc izstrādāta sertifikāta formas 20 jauni oriģināli savienojumi.
 • Ir izstrādāta oriģināla biotehnlolģiska pieeja enantiotīru 1,4-DHP iegūšanai.
 • Ir sagatavotas divas atskaites par:
  • Savienojumu ietekmi uz Ca2+ jonu daudzumu.
  • Sintezēto savienojumu citotoksiskiem efektiem.
 • Projekta dalībnieki ar ziņojumiem par pētniecības rezultātiem, kas iegūti projekta ietvaros, piedalījās vairākās starptautiskās konferencēs: ISOS XVII. The 17th International Symposium on Silicon Chemistry; Balticum Organicum Syntheticum; 55th International Scientific Conference of Riga Technical University; 4th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials.
 • Projekta zinātniskie rezultāti publicēti trīs zinātniskos rakstos Web of Science, SCOPUS vai ERIH datu bāzēs iekļautajos žurnālos: Australian Journal of Chemistry; Tetrahedron Letters; Chemistry – A European Journal; kuru citēšanas indekss pārsniedz 50 % (IF 1.33342) no Thomson Reuters Journal Citation Report nozares vidējā citēšanas indeksa un Divi raksti ir publicēti žurnālā Chemistry of Heterocyclic Compounds (IF 0,621).
 • Kvaternizēto savienojumu veidoto nanodaļiņu pētījumi veikti kopā ar sadarbības partneri – Latvijas Biomedicīnas studiju un pētījumu centru.

Projekta darbības laikā sasniegtie zinātniskie rezultāti tiks izmantoti par pamatu turpmāko projektu pieteikumu veidošanai.

Projekta vadītājs: vad. pētn. Dr. ķīm. Arkādijs Soboļevs
Projekta vadītāja vietnieks: vad. pētn. Dr. ķīm. Aiva Plotniece

Publicēts 21.08.2015.