Paveiktais laika periodā no 01.03.2018. līdz 31.05.2018.

1. aktivitāte „Pirolidīn-2-onu modificēto 1N-, 3C-, 4C- un 5C – stāvokļos”

Pārskata periodā, balstoties uz struktūras-aktivitātes likumsakarību analīzes datiem, tika turpināta E1R jaunu strukturālo analogu sintēze, mērķtiecīgi ievadot aizvietotājus pirolidīn-2-ona 5C stāvoklī un aromātiskajā aizvietotājā. Šim nolūkam tika izstrādātas sintētiskās shēmas, kuru rezultātā mērķsavienojumi tiks iegūti racemiska un individuāla stereoizomēra formā.

2. aktivitāte „In vitro pētījumi ”

In vitro alosterisko modulējošo īpašību pētījumi sintezētajiem savienojumiem tika uzsākti 2017. gada septembrī un gala rezultāti tika iegūti un apkopoti 2017. gada decembrī. Pētījumus plānots turpināt š.g. jūnijā.

4. aktivitāte „Publikācijas”

Sakarā ar pozitīviem pētījumu rezultātiem, iepriekšējā pārskata periodā tika uzsākta patenta iesnieguma gatavošana. Šajā periodā veikta patenta iesnieguma precizēšana atbilstoši Eiropas Patentu biroja rekomendācijām.

Publicēts 01.06.2018.