Paveiktais laika periodā no 01.12.2017. līdz 28.02.2018.

1. aktivitāte „MOI kandidātu atlase”

Pārskata periodā turpināta iepriekš uzsāktā MOI porainību risinājuma tālāka izpēte, kā arī  turpināta monokristālu Cambridge Structural Database (CSD) datubāzē pieejamo struktūru manuāla atlase.

2. aktivitāte „MOI sintēze”

Pārskata periodā, turpinot iesākto darbu, pārbaudīta potenciāli noderīgo MOI, kas tika izvēlēti iepriekšējā posmā, sintēze (pamatojoties uz publicētajām metodēm).

3. aktivitāte „MOI stabilitātes pārbaude”

Pārskata periodā tika turpināti iesāktie darbi – sintezētajiem MOI pārbaudīta stabilitāte gaisā.

4. aktivitāte “Pēc-sintētiskās MOI modifikācijas “

Postsintētiskas modifikācijas veikšanai kā matricas izvēlēti MOI, kuri satur ligandus ar OH (COKNUN01) un NH2 (TOVJEV) grupām. Diemžēl, iegūt nepieciešama izmēra un kvalitātes monokristālus neizdevās. Tiek strādāts pie turpmākas MOI kristalizācijas apstākļu optimizācijas.

5. aktivitāte ” Kompleksu “saimnieks-viesis” izstrāde”

Pirmais posms, kas nepieciešams MOI kompleksu ‘’saimnieks-viesis’’ iegūšanai, ir šķīdinātāja maiņa porās difūzijas ceļā. Eksperimenti tika veikti ar trijiem MOI, bet šķīdinātāja maiņas laikā kristāli sabruka (zaudēja kristāliskumu). Notiek turpmāka šķīdinātāja maiņas apstākļu optimizācija

7. aktivitāte „Cilvēkkapitāla attīstība”

Darbu projektā turpina bakalaura programmas students. Notiek bakalaura darbam nepieciešamas informācijas uzkrāšana.

Publicēts 05.03.2018.