Paveiktais laika periodā no 01.11.2019. līdz 31.12.2019.

1. aktivitāte „MOI kandidātu atlase”

Aktivitātes īstenošana noslēgusies.

2. aktivitāte „MOI sintēze”

Ir pārbaudīta 2 MOI sintēze, kas tika izvēlēti iepriekšējā posmā. Sintēze tika veikta, pamatojoties uz publicētajām metodēm. Informācijas apkopošana gala atskaitēm.

3. aktivitāte „MOI stabilitātes pārbaude”

Pārskata periodā darbs tika turpināts.  Pārskata periodā darbs tika turpināts.  Dažiem MOI, kas veidoti uz y-ciklodekstrīna pamata, veikti papildus pētījumi ar citiem šķīdinātājiem.

4. aktivitāte “Pēc-sintētiskās MOI modifikācijas“

Veikta informācijas apkopošana rakstiem un gala atskaitēm.

5. aktivitāte ” Kompleksu “saimnieks-viesis” izstrāde”

Turpināti eksperimenti dažu bioloģisko molekulu iekapsulēšanai ar tiem MOI, kuri uzrādīja savu stabilitāti šķīdinātāja maiņas eksperimentos. Vitamīnu šķīdumi cikloheksānā uzrādīja labu saderību ar tādiem MOI, bet monokristālu eksperimentu gaitā tika atklāta viesmolukulu ierobežota stabilizācija saimniekMOI porās.

6. aktivitāte “Kompleksu “saimnieks-viesis” pētījumi starp MOI un analizējamo vielu”

Pabeigta uz y-ciklodekstrīna pamata veidota MOI dažādu kristālisku fāžu pētīšana, kas ļāva iegūt skaidrus difrakcijas datus par toluola viesmolekulu, kura stabilizēta saimnieka porās.

7. aktivitāte „Cilvēkkapitāla attīstība”

Viens maģistrants turpina pētījumus. 4 BSc studenti pabeidza savus pētījumus projektā un ieguva grādus.

8. aktivitāte “Pētījumu rezultātu aizsardzība un pārnese”

Publicēts 1 raksts un iesniegts patenta pieteikums. 2 raksti ir iesniegti un tiek rediģēti.

Publicēts: 17.01.2020.