Paveiktais laika periodā no 01.09.2017. līdz 31.11.2017.

1. aktivitāte „MOI kandidātu atlase”

Pārskata periodā turpināta iepriekš uzsāktā MOI porainību risinājuma tālāka izpēte, kā arī  turpināta monokristālu Cambridge Structural Database (CSD) datubāzē pieejamo struktūru manuāla atlase. Potenciāli noderīgu poraino MOI saraksts ir papildināts ar 5 struktūrām.

2. aktivitāte „MOI sintēze”

Pārskata periodā, turpinot iesākto darbu, pārbaudīta potenciāli noderīgo MOI, kas tika izvēlēti iepriekšējā posmā, sintēze (pamatojoties uz publicētajām metodēm). Līdzīgi kā iepriekš, atsevišķos gadījumos metodes parādīja sliktu atkārtojamību, tāpēc iegūt pietiekama izmēra un kvalitātes monokristālus neizdevās. Papildus tika turpināta komerciāli nepieejamu ligandu sintēze.

3. aktivitāte „MOI stabilitātes pārbaude”

Pārskata periodā turpināti iesāktie darbi – sintezētajiem MOI tika pārbaudīta stabilitāte gaisā. Šo eksperimentu rezultātā visi iegūtie MOI bija pietiekami stabili turpmākajiem rentgenstrukturālajiem pētījumiem.

7. aktivitāte „Cilvēkkapitāla attīstība”

Darbu projektā turpina bakalaura programmas students. Notiek bakalaura darbam nepieciešamas informācijas uzkrāšana.

Publicēts 05.12.2017.