Paveiktais laika periodā no 01.08.2019. līdz 31.10.2019.

1. aktivitāte „MOI kandidātu atlase”

Aktivitātes īstenošana noslēgusies.

2. aktivitāte „MOI sintēze”

Ir pārbaudīta 9 MOI sintēze, kas tika izvēlēti iepriekšējā posmā. Sintēzes veiktas, pamatojoties uz publicētajām metodēm.

3. aktivitāte „MOI stabilitātes pārbaude”

Pārskata periodā darbs tika turpināts. 7 MOI kristāli, kas iegūti iepriekš, tika izmantoti šķīdinātāju apmaiņas eksperimentos ar šķīdinātāja maiņu uz cikloheksānu, ēteri un hloroformu.

4. aktivitāte “Pēc-sintētiskās MOI modifikācijas“

Sintezēts vēl 1 MOI  monokristālu veidā ar pietiekamu izmēru, kas satur brīvu aminogrupu. Diemžēl, pēc sintētiskās modifikācijas eksperimentu gaitā visi paraugi zaudēja kristāliskumu un kļuva nederīgi rentgendifrakcijas eksperimentiem.

5. aktivitāte ” Kompleksu “saimnieks-viesis” izstrāde”

Veikti eksperimenti dažu bioloģisko molekulu iekapsulēšanai ar tiem MOI, kuri uzrādīja savu stabilitāti šķīdinātāja maiņas eksperimentos.

6. aktivitāte “Kompleksu “saimnieks-viesis” pētījumi starp MOI un analizējamo vielu”

Uzsākta uz y-ciklodekstrīna pamata veidota MOI dažādu kristālisku fāžu pētīšana.

7. aktivitāte „Cilvēkkapitāla attīstība”

Darbu turpina viens maģistrants un viens jauns bakalaura programmas students.

8. aktivitāte “Pētījumu rezultātu aizsardzība un pārnese”

Tiek gatavoti manuskripti publikācijām.

Publicēts: 31.10.2019.