Paveiktais laika periodā no 01.06.2017. līdz 31.08.2017.

1. aktivitāte „MOI kandidātu atlase”
Pārskata periodā pētīts jautājums par poraino MOI atlasi no CSD datubāzes ar standarta meklēšanas pārlūka palīdzību. Izmantotā meklēšanas metode sevī ietvēra meklēšanu pēc struktūras fragmentiem, kas raksturīgi metālu kompleksiem ar organiskiem ligandiem, kā arī meklēšanu tekstā ar atslēgvārdu klātbūtni, kas identificē MOI. Rezultātā tika izveidots sets ar 80000 struktūrām, kas pamatā satur MOI. Jautājumā par MOI porainību risinājumam nepieciešams izmantot papildus programmas un veikt tālāku izpēti.

2. aktivitāte „MOI sintēze”
Pārbaudīta iepriekšējā atskaites posmā atlasīto četru MOI sintēze. Sintēze veikta, pamatojoties uz publicētajām metodēm. Dažos gadījumos metodes parādīja sliktu atkārtojamību, tāpēc  neizdevās iegūt pietiekama izmēra un kvalitātes monokristālus. Atskaites periodā ir sintezēti 2 ligandi, kas nav komerciāli pieejami.

3. aktivitāte „MOI stabilitātes pārbaude”
Pārbaudīta sintezēto MOI stabilitāte gaisā. Šo eksperimentu rezultātā noskaidrots, ka visi iegūtie MOI ir pietiekami stabili turpmākajiem rentgenstrukturālajiem pētījumiem.

7. aktivitāte „Cilvēkkapitāla attīstība”
Darbu projektā turpina bakalaura programmas students. Notiek bakalaura darbam nepieciešamās informācijas apkopošana.

Publicēts 05.09.2017.