Paveiktais laika periodā no 01.01.2017. līdz 31.05.2017.

1. aktivitāte „MOI kandidātu atlase”
Pārskata periodā uzsākta datu bāzes CambridgeStructuralDatabase (CSD) analīze kopā ar tās pēdējiem atjauninājumiem, kā arī īstenots darbs pie perspektīvo MOI atlases. Dotajā brīdī CSD monokristālu datubāzē ir atrodami vairāk kā 800000 struktūru, no kurām aptuveni 10% ir dažādi koordinācijas polimēri. Diemžēl, CSD datubāzes meklēšanas iespējas neļauj tieši atdalīt MOI no citu tipu savienojumiem. Sākotnēji tika izvēlētas struktūras, kas satur ne mazāk kā 4 pārejas metālu atomus elementāršūnā, kam sekoja manuāla šķirošana. Tādējādi, iegūts saraksts ar vairāk kā 200 potenciāliem kandidātiem. Paralēli projekta ietvaros notiek nepieciešamo ligandu identifikācija un to iegūšanai vajadzīgo reaģentu pasūtīšana.

2. aktivitāte „MOI sintēze”
Pārskata periodā uzsākta ligandu iegūšanai nepieciešamo sintētisko ceļu izstrāde, izmantojot Pd-katalizētu attiecīgu halogēnu atvasinājumu un borskābju šķērssametināšanu. Projekta darba grupa nodarbojās ar zināmu sintēzes metožu literatūras apskati, izvēlēto MOI sintēze plānota pamatojoties uz publicētajām metodikām. Tiem MOI, kuriem izejvielas ir komerciāli pieejamas, veikta monokristālu sintēze. Šādi iegūti 10 MOI, kas tiks izmantoti tālākajā pētījumā.

3. aktivitāte „MOI stabilitātes testi”
MOI stabilitātes pārbaudē tika vērtēta to izturība pret atmosfēras iedarbību. Šo eksperimentu rezultātā visi iegūtie MOI izrādījās pietiekoši stabili tālāko rentgenstruktūras pētījumu veikšanai.

7. aktivitāte „Cilvēkkapitāla attīstība”
Pieņemts darbā bakalaura studiju 2. kursa students, kurš projekta ietvaros izstrādās savu bakalaura darbu, un kurš pārskata periodā veic laboranta pienākumus.

Publicēts: 05.06.2017.