Paveiktais laika periodā no 01.11.2014. līdz 31.01.2015.

Projekta mērķis ir sabiedrības veselības uzlabošana, tematika saistīta ar valstī noteiktajām prioritārajām tautsaimniecības un zinātnes nozarēm. Projekts atbilst aktivitātes mērķiem, sekmēs zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu komercializāciju.
Vispārīgais mērķis – Radīt aktuālu, jaunu pretvēža zāļvielas kandidātu, augstas medicīniskās nepieciešamības kategorijā, piedāvājot jaunas ārstēšanas iespējas onkoloģiskajiem pacientiem vai uzlabojot to dzīves kvalitāti, veicinot farmaceitiskās rūpniecības attīstību un paaugstinot Latvijas konkurētspēju tajā. Projekta specifiskais mērķis – Izmantojot racionāla dizaina principus, izstrādāt jaunas paaudzes selektīvus, maztoksiskus pretvēža zāļvielas kandidātus kā metaloproteināžu inhibitorus uz policiklisko heterociklu bāzes, paaugstinot darbības selektivitāti, samazinot toksicitāti un blaknes.
Mērķa sasniegšanai plānots veikt rūpniecisko pētījumu: izpētes darbs jaunu, maztoksisku pretvēža preparātu izstrādei, struktūras-aktivitātes pētījumi un rekomendācijas.
Īstenošanas vieta – Latvijas Organiskās sintēzes institūts.
Īstenošanas ilgums: 16 mēneši (01.05.2014.-31.08.2015.)
Kopējās projekta izmaksas: 615 297 EUR (ERAF finansējuma daļa: 569 149 EUR).

Paveiktais laika periodā no 01.11.2014. līdz 31.01.2015.
Projekta 1.aktivitāte – Pētniecība:
Turpināta komerciāli nepieejamu izejvielu un modeļsubstrātu sintēze, veicot sintezēto savienojumu fizikāli-ķīmisko parametru raksturojumu;
Sākta dihidropiridīna pamatsavienojumu kā daudzkodolu N-saturošu heterociklisku sistēmu sintēze tālākām modifikācijām, variējot aizvietotājus vairākās pamatsubstrātu pozīcijās. Savienojumi paredzēti pretvēža aktivitātes pētījumiem;
Optimizēti reakcijas apstākļi 8-etinilkofeīnu sintēzei, iegūstot jaunus 8-etinil­kofeīna atvasinājumus in vitro antiproliferatīvās aktivitātes pētījumiem uz 5 vēža šūnu līnijām;
Uzsākti darbi pie teorētiskās daļas izveides patenta pieteikumam par 8-etinilksantīnu sintēzi un izmantošanu medicīnā;
Veikta kondensēto un hidrēto tetrazolopirimidīnu un tetrazolohinozalīnu sintēze iespējamo ķīmijterapeitisko līdzekļu potencētāju pētījumiem;
Sastādīts saraksts nepieciešamo reaģentu un standartvielu pasūtīšanai darba nākamajam etapam.

Projekta vadītāja: vad. pētn. Dr. ķīm. Aiva Plotniece
Projekta vadītāja vietnieks: vad. pētn. Dr. ķīm. Arkādijs Soboļevs