Paveiktais laika periodā no 01.08.2015. līdz 30.10.2015.

Projekta 1.aktivitāte – Pētniecība:

  • Sagatavoti, iesniegti un pieņemti publicēšanai divi zinātnisko rakstu manuskripti publicēšanai starptautiski citējamos žurnālos ar citēšānas indeksu virs 50% no nozares vidējā.
  • Projekta ietvaros sintezētajiem 8-etinilksantīna atvasinājumiem pārbaudīta ietekme uz kalcija jonu kanālu aktivitātes modulēšanu, rezultāti apkopoti atskaitē.
  • Sintezētas potenciāli bioloģiski aktīvas hibrīdmolekulas, kas satur kofeīna-DHP fragmentus.
  • Sintezētas daudzkodolu N-saturošas heterocikliskas sistēmas, kas heterocikla 4. vietā satur 10-alkil(aralkil)fentiazīna gredzenu. Veicot atbilstošo savienojumu karbonskābju esteru hidrolīzi ir iegūti ūdenī šķīstoši fentiazīna un N-heterociklu hibrīdmolekulu nātrija sāļi.
  • Veikts pētījums par 3,5-dietoksikarbonil-2,6-dimetil-4-fenil-1,2,3,4-tetrahidropiridīna cikla fotoķīmiskajām pārvērtībām redzamās gaismas un skābekļa klātbūtnē. Noskaidrots reakcijas mehānisms.
  • Iegūti kondensētie heksahidrohinolīn- un dekahidroakridīn-karbonskābju atvasinājumi, šo savienojumu šķīstošie sāļi, amīdi, esteri un tioesteri.
  • Izveidotas rekomendācijas multirezistences modulatoru atlasei. Konstatēts, ka nepieciešams tiēnopiridīns un 1,4-dihidropiridīns kā saistītājposms, vismaz divas metoksifenilgrupas un mērķtiecīgi konstruētas estera grupas, kas nodrošina optimālo lipofilitāti un augstāko svarīgāko transporta proteīnu inhibējošo aktivitāti.
  • Izstrādāta sintēzes metode 8-etinilksantīnu un hormonu hibrīdu iegūšanai.
  • Sagatavoti jaunu līdersavienojumu 5 sertifikāti kā sasniedzamie rezultāti.

Projekta vadītāja: vad. pētn. Dr. ķīm. Aiva Plotniece
Projekta vadītāja vietnieks: vad. pētn. Dr. ķīm. Arkādijs Soboļevs

Publicēts 30.10.2015.