Paveiktais laika periodā no 01.02.2015. līdz 30.04.2015.

Projekta 1.aktivitāte – Pētniecība:
Analizēta literatūra par daudzkodolu heterocikliskajiem savienojumiem kā selektīviem rezistences inhibitoriem, antimutagēnām vielām, hidrēto hinolīnu ieguvi un īpašībām.
Pētot etoksikarbonilmetil 1,4-dihidropiridīn-3-karboksilātu reakcijas ar pirmējiem un otrējiem amīniem parādīts, ka maigos apstākļos ar labiem iznākumiem veidojas attiecīgie karbamoilmetilesteri, kā katalizatoru lietojot 1,5,7-triazabiciklo[4.4.0]dec-5-enu, tiek gatavots publikācijas manuskripts.
Virknei 3,4-dihidropiridonu savienojumiem, izmantojot ciklisko voltametriju, noteikti oksidēšanas potenciāli un noskaidrotas to likumsakarības, tiek gatavots publikācijas manuskripts.
Projekta ietvaros izstrādāts un sagatavots patenta pieteikums „Ethynylxanthines, preparation and use for cancer treatment”.
Projekta ietvaros sintezētajiem savienojumiem veikta antiproliferatīvās aktivitātes noteikšana, rezultāti apkopoti atskaitē.
Veikta kondensēto piranopirimidīnu sistēmu ar skābekli un sēru saturošiem aizvietotājiem sintēze, attīrīšana un atvasinājumu modifikācija ar nolūku tos izmantot kā iespējamus ķīmijterapeitisko līdzekļu potencētājus.
Pielietojot divu komponentu kondensācijas metodi – 2-[10-etil-10H-fentiazīn-3-il)-met-(E,Z)-iliden]-3-okso-butānskābes esteru reakciju ar atbilstošiem β-aminokrotonskābes esteriem iegūti jauni N-etilfentiazīna un 1,4-dihidropiridīna „hibrīdi” – 4-(10-etil-10H-fenotiazin-3-il)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridīn-3,5-dikarbonskābes esteri pretvēža īpašību pētījumiem.
Sagatavoti jaunu līdersavienojumu 20 sertifikāti kā sasniedzamie rezultāti.

Projekta vadītāja: vad. pētn. Dr. ķīm. Aiva Plotniece
Projekta vadītāja vietnieks: vad. pētn. Dr. ķīm. Arkādijs Soboļevs

Publicēts: 30.04.2015.