Paveiktais laika periodā no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  • janvārī notika ieplānotā selenofēn[2,3-f] un [3,2-h]hromēnu atvasinājumu sintēze. Jaunu heterociklisku sistēmu iegūšanai izvēlēta 6-alkinil- un 7-alkinilhromēnu selēnohalogenēšanas reakcija ar in situ iegūtu selēna dihlorīdu vai selēna tetrabromīdu;
  • pēc literatūrā aprakstītas metodikas no 1-(5-brom-2-hidroksifenil)etān-1-ona un dimetil-malonāta tika iegūts 6-brom-4-okso-4H-hromēn-2-karboksilāts un veiktā tā Sonogašira reakcijas optimizācija ar 2-metil-3-butīn-2-olu;
  • pēc optimālo reakcijas apstākļu izstrādes tika veikta ciklizācijas reakcija ar selēna tetrabromīdu. Rezultātā ar 64% iznākumu iegūts pirmais selenofēn[2,3-f]hromēna atvasinājums;
  • iegūti seši 7-alkinilhromēnu atvasinājumi, no kuriem ciklizācijas reakcijās ar selēna tetrabromīdu izdalīti attiecīgi selenofēn[3,2-h]hromēnu atvasinājumi. Tālāk veiktās hidrolīzes reakcijas kā arī NH-aizvietotāju metilēšanas reakcijas un rezultātā iegūti vēl astoņi selenofēn[3,2-h]hromēnu atvasinājumi;
  • iegūti citotoksicitātes pētījumu dati un uzsākta publikācijas “Selenophenochromones selectively inhibit human lung carcinoma cells growth” sagatavošana;
  • no 19. marta sākās virtuālā mobilitāte sadarbībā ar Jagiellonian Universitāti Krakovā (Polija).

Publicēts: 09.04.2021.