Paveiktais laika periodā no 01.10.2019.līdz 31.12.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

    • hlorosulfonilizocianāta reakcijā ar 4-amino-6-metil-2H-piran-2-onu dihlormetānā, iegūts 4-urīnvielas aizvietots 6-metil-2H-piran-2-ons ar 52% iznākumu;
    • benzaldehīda un etilacetoacetāta 18 stundu reakcijā ar kālija karbonātu kā bāzi metanolā tika iegūts etil 5-hidroksi-3-okso-5-fenilpentanoāts kā starpprodukts, kurš, paskābinot ar sālskābi, saciklizējās, veidojot 4-hidroksi-6-fenil-5,6-dihidro-2H-piran-2-onu un tika izolēts ekstraģējot ar etilacetātu ar 51% iznākumu;
    • veikta reakcija ar vanilīnu, malononitrilu, etilacetoacetātu, un amonija acetātu vārošā etilspirtā. Pēc 18 stundām izkrita oranžas nogulsnes. Pēc LC/MS analīzes izrādījās ka, vēlamā pirāna vietā tika iegūts starp prokukts vanilbenzilidēnmalonotirils ar 75% iznākumu;
    • etil 2-(bromometil)-6-okso-4-fenil-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-3-karboksilāts ar 1,5 ekvivalentu nātrija azīdu DMF šķīdumā un TBAJ katalizatora klātbūtnē tika karsēts 60°C 18 stundas. Reakcijas maisījumu izlēja 100mL ledus ūdenī un nogulsnes tika pārkristalizētas etilspirtā, ļaujot iegūt etil 2-(azidometil)-6-okso-4-fenil-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-3-karboksilātu ar 84% iznākumu;
    • benzaldehīds, 2-hloroetil 3-oksobutanoāts, un malononitrils, 1:1:1 attiecībā un KF katalizatora klātbūtnē, etilspirtā tika reaģēts 18 stundas. Nofiltrējot nogulsnes, tika iegūts 2-hloroetil 6-amino-5-ciano-2-metil-4-fenil-4H-piran-3-karboksilāts ar 73% iznākumu.

Publicēts: 02.01.2020.