Paveiktais laika periodā no 01.08.2018. līdz 31.10.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • 6-metil-2-okso-2H-piran-4-il benzoātu karsējot  ļāva iegūt Frīsa  pārgrupēšanās produktu 3-benzoil-4-hidroksi-6-metil-2H-piran-2-onu;
  • 1-(4-hidroksi-3-metoksifenil)etanona 4-hidroksi grupa tika aizsargāta ar acetil grupu un tālāk reakcijā  tika iegūts 2-metoksi-4-(1-((trimetilsilil)oksi)vinil)fenil acetāts;
  • trīs komponentu  reakcijā, izmantojot benzaldehīdu, etilacetoacetātu un tiourīnvielu, tika iegūts attiecīgais tiēnodihidropirimidīna atvasinājums;
  • 2-metil-6-okso-4-fenil-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-3 karbonskābes etilestera reakcijā ar LDA un kanēļaldehīdu novēro dihidropiridona-2-metil kanēļskābes pievienošanās produktu
    diastereomēru maisījums ar 40% iznākumu;
  • iepriekšminētā reakcija tika atkārtota ar etil 6-metil-2-okso-4-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidīn-5-karboksilātu;
  • trīs komponentu reakcijā, izmantojot 4-hidroksi-6-metil-2H-piran-2-onu, benzaldehīdu, un malononitrilu, tika iegūts 2-amino-7-metil-5-okso-4-fenil-4,5-dihidropirano[4,3-b]piran-3-karbonitrils.

Publicēts 02.11.2018.