Paveiktais laika periodā no 01.07.2019.līdz 30.09.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– piepilinot koncentrētu HCl dioksāna šķīdumu metanolā izsķīdinātam N-(3-ciano-6-okso-4-fenil-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-2-il)kanēļskābes amīdam, iegūta balta kristāliska viela.  Rentgendifrakcijas analīzē noskaidrots, ka kristāli ir divu iekšmolekulāru ūdeņraža saites savienojums jeb 2-kanēļskābes amido-6-okso-4-fenil-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-3-karboksamīds;

– sagatavots stenda referāts „Synthesis of Curcumin Heterocyclic Derivatives”, kas tika prezentēts konferencē  “21. European Symposium on Organic Chemistry” Vīnē;

– dalība  konferencē  “VIII EFMC International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry” Atēnās ar stenda referātu;

– bromējot etil 4-fenildihidropiridon-6-metil-5-karboksilātu ar NBS metanola šķīdumā, tika iegūts broma un MeO pievienošanās produkts etil (2R,3R,4R)-3-bromo-2-metoksi-2-metil-6-okso-4-fenilpiperidīn-3-karboksilāts. Struktūra tika pierādīta ar rentgenmonokristāla difrakcijas analīzi;

– reakcijā dubulti deprotenējot etilacetoacetātu ar nātrija hidrīdu un pēc tam ar butillitiju, iegūts 2-Na-4-Li-acetoacetāts. Šim reaģentam pievienojot kanēļaldehīdu iegūts etil (E)-5-hidroksi-3-okso-7-fenilhept-6-enoāts. Šis reaģenta tālākā reakcijā ar benzaldehīdu un urīnvielu, iegūts etil (E)-6-(2-hidroksi-4-fenilbut-3-en-1-il)-2-okso-4-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidīn-5-karboksilāta izomeru maisījumu.

Publicēts: 02.10.2019.