Paveiktais laika periodā no 01.01.2020.līdz 31.03.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • benzaldehīda reakcijā ar 1 ekv. malononitrilu ledus etiķskābē, piperidīna katalizatora klātbūtnē tiek iegūts 2-metil-3-fenilakrilonitrils ar 87% iznākumu, kuru, tālāk reaģējot ar 1 ekv. 2-(dietilamino)etil 3-oksobutanoātu acetonitrilā 18 stundas 40°C, iegūst 2-(dietilamino)etil 6-amino-5-ciano-2-metil-4-fenil-4H-piran-3-karboksilātu ar 89% iznākumu;
  • 2-(dietilamino)etil 6-amino-5-ciano-2-metil-4-fenil-4H-piran-3-karboksilāta reakcijā ar kanēļskābes hloranhidrīdu (pārākumā) acetonitrila šķīdumā tika iegūts 2-(dietilamino)etil-6-cinnamamido-5-ciano-2-metil-4-fenil-4H-piran-3-karboksilāts ar 64% iznākumu;
  • 2-aminoacetamīda reakcijā ar 4-formil-2-metoksifenil acetātu ledus etiķskābē un izmatojot piperidīnu, kā bāzi tika iegūts +/-4-(3-amino-2-ciano-3-oksoprop-1-en-1-il)-2-metoksifenil acetāts ar 78% iznākumu;
  • 2-aminoacetamīda, etil acetoacetāta, un benzaldehīda reakcijā etanplā piperidīna katalizatora klātbūtnē 80°C, pēc 1 stundas izkrita dzeltenas nogulsnes. Nofiltrējot nogulsnes, iegūts etil 6-amino-5-karbamoijl-2-metil-4-fenil-4H-piran-3-karboksilāts ar 54% iznākumu;
  • uzsākts darbs pie manuskripta par dihidropirimdīnu un dihidropiridonu alkilfosfonātiem, kurus izmanto kurkumīna atvasinājumu iegūšanai.

Publicēts: 02.04.2020.