Paveiktais laika periodā no 01.01.2019.līdz 31.03.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • ar 46% iznākumu iegūts 2-hlorometil aizvietots dihidropiridīns (no benzaldehīda, etilamīnokrotonāta un etil-4-hloroacetoacetāta trīs komponentu reakcijā)
  • reakcijā ar etil-4-hloracetoacetātu un ekivmolāru daudzumu nātrija azīdu tetrahidrofurānā pēc 18 stundām istabas temperatūrā tika iegūts etil 4-azidoacetoacetāts ar gandrīz kvantitatīvu iznākumu
  • 4-Hidroksi-6-metil-2H-piran-2-onu reaģējot ar fosforoksihlorīdu un trietilamīnu tika iegūts  4-hlor-6-metil-2H-piran-2-ons ar 94% iznākumu
  • 7-Metilpirānodihidropiridonu reaģējot ar benzaldehīdu metanolā izmantojot magnēzija metoksīdu kā bāzi, tika iegūts attiecīgais 7-stirilpirānodihidropiridons ar 17% iznākumu
  • 4-acetilvanilīna aizvietota 7-metilpirānodihidropiridona reakcijā ar benzaldehīdu dimetilformamīdā, izmantojot kālija t-butoksīdu kā bāzi, neizdevās iegūt attiecīgo stirilatvasinājumu, bet vienīgi tika atgūts deacetilētais dihidropiridons. Minētā reakcija tika atkārtota, bet šoreiz izmantojot magnēzijametoksīdu metanolā, arī šoreiz tika izolēts vienīgi deacetilētais dihidropiridons
  • reakcijā ar etil 4-fenildihidropirimidonu un kanēļskābes Weinreb amīdu, tetrahidrofurānā -78°C un n-butil litija bāzes klātbūtnē tika iegūts attiecīgais kanēļskābes atvasinājums, bet ar tikai 5% iznākumu. Tika atkārtota kanēļskābes Weinreb amīda sintēze, sākot no 10 gramiem kanēļskābes hloranhidrīda, kas ļāva iegūt ap 10 gramiem vielas
  • tika veikta Hornera-Emmonsa reakcija ar  4-fenildihidropirimidon-7-dimetilfosfonātu un benzaldehīdu, kas ļāva iegūt attiecīgo stilbēna atvasinājumu. Iegūtie rezultāti apkopoti manuskriptā un  iesniegti  publicēšanai zinātniskajā izdevumā.

Publicēts: 02.04.2019.