Paveiktais laika periodā no 31.08.2018. līdz 28.02.2019.

Projektā uzsākām 1. darba uzdevuma izpildi, kura ietvaros tika veikta peļu TMLHE -/- pavairošana un uzsākta peļu fenotipēšana (1. att.).

TMLHE-plans

  1. attēls Plānotā fenotipēšanas stratēģija

Projektu fenotipēšanas programmas īstenošana uzsākta, nosakot dzīvnieku antropometriskās izmaiņas. Izmantojām gan vizuālās novērtēšanas un mērījumu pamatmetodes un µ-CT (mazo dzīvnieku mikrodatortomogrāfiju, TriFoil) kaulu mērījumiem. Lai novērtētu dzīvnieku uzvedību un sensorimotorās funkcijas, izmantojām dažādus testus aktivitātes, atmiņas un depresijas izvērtēšanai. Barības un ūdens uzņemšanas novērtēšanai izmantojām TSE PhenoMaster sprostu sistēmu, kura dod iespējas dzīvniekam pierastā vidē mērīt barības uzņemšanu, aktivitāti un, izmantojot netiešu kalorimetriju, arī enerģijas patēriņu. Šie metabolā fenotipa dati kopā ar asins bioķīmisko profilu sniegs pilnīgu priekšstatu par no laika atkarīgām metabolisma izmaiņām ārstēšanas laikā. Kardiovaskulārās funkcijas tiks novērtētas, izmantojot ehokardiogrāfiju (Philips) un izolētās sirds sistēmu (PowerLab, AD Instruments). Saskaņā ar plānu šobrīd paveikta apmēram trešā daļa no plānotajiem fenotipēšanas mērījumiem. Jau šobrīd esam novērojuši fenotipu atšķirības starp kontroles un TMLHE-/- pelēm, kas turpmāk tiks precizētas padziļinātos pētījumos.

28.02.2019.