Paveiktais laika posmā no 01.11.2017. līdz 19.01.2018.

    • veikta iepirkuma procedūra un 07.11.2017. noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “KPMG Baltics”
  • 19.01.2018. pabeigta tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrāde, un parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.

Izstrādātie dokumenti kopā ar izstrādes procesā esošo Komercializācijas pasākumu plānu tiks iesniegti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par projekta 2. posma īstenošanu.

Publicēts 26.01.2018.