Paveiktais laika periodā no 01.11.2018. līdz 31.12.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • pabeigts darbs pie 1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīda azaanalogu arilatvasinājumu sintēzes –  iegūti plānotie 6-aizvietotie arilatvasinājumi. Savienojumi raksturoti ar kodolmagnētiskās rezonanses spektriem, tiem veikta arī elementanalīze;
  • iegūtajiem 1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīda azaanalogu arilatvasinājumiem noteiktas bioloģiskās aktivitātes – iegūti gan ogļskābes anhidrāžu inhibēšanas dati, gan citotoksicitātes dati;
  • iesniegts patenta pieteikums. Manuskripts par benzoksepīnona atvasinājumu sintēzi iesniegts publicēšanai zinātniskajā izdevumā;
  • uzsākts darbs pie 7-arilaizvietotu benzoksapīnonu iegūšanas – veikta 5-bromsalicilaldehīda acilēšana ar (E)-metil-4-hlor-4-oksobut-2-enoātu, kas savukārt tika pagatavots monometilfumarāta reakcijā ar oksalilhlorīdu;
  • pārbaudīti vairāki katalizatori 7-aizvietotu arilatvasinājumu iegūšanai Suzuki reakcijas apstākļos.

Publicēts 02.01.2019.