Paveiktais laika periodā no 01.10.2019. līdz 31.12.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta liela apjoma tiēnooksatiīn-2,2-dioksīda sintēze, un pētītas šī savienojuma arilatvasinājumu sintēzes iespējas;
  • veicot Suzuki reakcijas apstākļu skrīningu, noskaidrots, ka reakcijā stājas arī broma atoms, tādējādi veidojot vairāku vielu maisījumu. Pēc starpprodukta attīrīšanas mēģinot eliminēt broma aizsarggrupu, secināts, ka arilaizvietotie reakcijas produkti ir nestabili;
  • lai uzlabotu mērķsavienojumu stabilitāti un Suzuki reakcijas reģioselektivitāti, oksatiīn-2,2-dioksīda cikla 3. pozīcijā tika ievaīts hlors.  Visi starpsavienojumi raksturoti ar KMR un IS spektriem, tiem  veikta arī elementanalīze un noteiktas kušanas temperatūras;
  • veikts Suzuki reakcijas apstākļu skrīnings tiēnooksatiīn-2,2-dioksīda arilatvasinājumu iegūšanai. Noskaidrots piemērotākais katalizators, piemērotākā bāze un piemērotākais šķīdinātājs;
  • uzsākts darbs pie mērķsavienojumu sintēzes. Iegūti mērķsavienojumi, kas satur fenil, bifenil un naftil aizvietotājus. Veikta savienojumu attīrīšana un raksturošana ar KMR un IS spektriem, tiem veikta arī elementanalīze un noteiktas kušanas temperatūras.

Publicēts: 03.01.2020.