Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • turpināts darbs pie 2-alkil-3-nitro-1,2-dihidropiridīna atvasinājumu iegūšanas no nitrodienamīniem ar aldehīdiem, mērķtiecīgi variējot aizvietotājus 1,2-dihidropiridīna ciklā. Papildus sintezēta N-aizvietotu 2-metil-3-nitro-1,2-dihidropiridīnu sērija, ciklizējot sec-nitrodienamīnus ar aldehīdiem;
  • pētīta iegūto 1,2-dihidropiridīnu reakcija ar Selectfluor® reaģentu un veikta reakcijas apstākļu optimizācija. Ir noskaidrots, ka 1,2-dihidropiridīnu reakcijā ar ekvimolāru Selectfluor® daudzumu, veidojas 3-fluor-2-metil-3,6-dihidropiridīni, kuri tika izolēti kā divu diastereomēru maisījumi saskaņā ar reakcijas maisījuma 19F, 1H NMR spektru datiem. Pamatojoties uz šiem datiem, izdarīti secinājumi par 3-fluor-2-metil-3,6-dihidropiridīnu struktūru;
  • sadarbojoties ar OSI Fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju, uzņemti un analizēti 1H, 19F, 13C and 2D {1H−1H} COSY, {13C−1H} HSQC, {13C−1H} HMBC KMR spektri, kā arī veikti kvantu-ķīmiskie aprēķini sintezētajiem savienojumiem. Atklāta neparasta parādība KMR spektros – spinu mijiedarbības konstantes caur piecām saitēm. Tika pētītas arī N-aizvietoto 1,2-dihidropiridīnu reakcijas ar Selectfluor®, darbi tiks turpināti, jo atšķirībā no N-neaizvietotiem analogiem, reakcija notiek vairākos virzienos.

Publicēts: 07.02.2020.