Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • tika pētīta 1,2-dihidropiridīnu elektrofilās fluorēšanas reakcija, izmantojot hinīna /Selectfluor® kombināciju. Ir noskaidrots, ka šajā gadījumā vienīgais reakcijas produkts ir jau iepriekš zināmais piridīns kā attiecīgo 1,2-dihidropiridīnu oksidēšanās produkts;
  • iesākti pētījumi par N-neaizvietoto 1,4-dihidropiridīnu fluorēšanas iespēju ar N-fluoramonija hinīna alkaloīdu tetrafluorborātu (NF-Q • BF4). NF-Q • BF4 sintezē in situ, fluorējot Hinīnu ar Selectfluor®. NF-Q • BF4 veidošanos pierādīja ar LC-masspektrometrijas metodi. Tika iegūti jauni dialkil-3,5-difluor-6-metil-2-metilēn-4-aril-2,3,4,5-tetrahidropiridīna-3,5-dikarboksilāti. Tika piedāvāts arī 1,4-dihidropiridīnu fluorēšanas reakcijas mehānisms. Plānots turpināt šos pētījumus, varējot reakcijas apstākļus kā arī reaģentu attiecības;
  • ir veiktas dažādu fluorsaturošo 1,4-dihidropiridīnu atvasinājumu florēšanas reakcijas ar vairākām Hinīna alkaloīdu / Selectfluor kombinācijām, lai noskaidrotu reakcijas darbības jomu un ierobežojumus, optimizētu reakcijas apstākļus. Tāpat tika pētīta arī bis(polifluoralkil)-2,6-dimetil-4-fenil-1,4-dihidropiridīna-3,5-dikarboksilātu fluorēšana ar hinīna/Selectfluor® maisījumu kombinācijām, kā rezultātā tika iegūti vairāki bis(polifluoralkil)-3,5-difluor-6-metil-2-metilēn-4-aril-2,3,4,5-tetrahidropiridīn-3,5-dikarboksilāti. Plānots darbus turpināt, lai noskaidrotu optimālos reakcijas nosacījumus.

Publicēts: 09.11.2020.