Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • dalība 19. Eiropas Fluora ķīmijas simpozijā (19th European Symposium on Fluorine Chemistry) (Varšava, 2019. gada 25. – 31. augusts) ar lekciju – mutisku prezentāciju par 2,6-heptandionu, cikloheksadionu 2-oksa-6-azabiciklo[2.2.2] oktānu sintēzi;
  • iegūti 2-metil-3-nitro-1,2-dihidropiridīna atvasinājumi, ciklizējot nitrodienamīnus ar aldehīdiem, lai izpētītu to elektrofīlās fluorēšanas reakcijas ar Selectfluor® reaģentu;
  • pētīta iegūto 1,2-dihidropiridīnu reakcija ar Selectfluor® reaģentu;
  • pašlaik tiek veikta 1,2-dihidropiridīnu reakcijas Selectfluor® apstākļu optimizācija. Tiek pētīta šķīdinātāja ietekme uz šīs reakcijas gaitu.

Publicēts: 08.11.2019.