Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • tika pētīta enantioselektīvā etil 2′,6′-dimetil-5′-nitro-1′,4′-dihidro-[3,4’-bipiridīn]-3′-karboksilāta, 3-(2-etoksietil) 5-metil 4-(2-(difluormetoksi)fenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridīn-3,5-dikarboksilāta un dimetil 4-(2-(difluormetoksi) fenil)-2-metil-6-(piperidīn)-1-ilmetil)-1,4-dihidropiridīna-3,5-dikarboksilāta fluorēšana ar dažādām hirālu N-fluorhinīnkoka alkaloīdu kombinācijām. Reakciju enantiomērie pārākumi tika novērtēti ar AEŠH metodi, izmantojot Chiralcel IB kolonnu, eluējot ar 1-5% etanolu heksānā. Šīs reakcijas pagaidām ir attīstības stadijā, reakciju enantioselektivitātes vēl visos gadījumos nav noskaidrotas. Ir nepieciešams turpināt optimizēt šo reakciju apstākļus;
  • dalība Baltic Winter School 2 Seminar // Baltijas Ziemas skolas 2. virtuālajā seminārā, kas notika 2021. gada 9. aprīlī;
  • dalība virtuālā konferencē XXIX European Colloquium on Heterocyclic Chemistry // Heterocikliskās ķīmijas Eiropas kolokvijs (ECHC 2021), kas notika 2021. gada 26. – 28.aprīlī;
  • sagatavotas tēzes “Dihidropiridīna atvasinājumu elektrofilā fluorēšana ar Selectfluor®” dalībai European Symposium on Organic Chemistry Virtual Mini Symposium // Eiropas Organiskās ķīmijas virtuālajā minisimpozijā (ESOC 2021), kas notiks 2021. gada 5. – 6. jūlijā.

Publicēts: 10.05.2021.