Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • tika turpināta fluorēšanas reakciju izstrāde mērķtiecīgai fluorētu molekulu sintēzei. Sintezēti jauni objekti fluorēšanai ar elektrofīlo Selectfluor® reaģentu
  • turpināti fluorēšanas reakcijas pētījumi, kas notiek ar cikla atvēršanos. Pētītas iegūto ciklu atvēšanās reakciju produktu – necikliskā 2,6-heptādiona atvasinājumu reakcijas ar pirmējiem, otrējiem, trešējiem amīniem un amonjaku
  • salīdzinot necikliskā 2,6-heptādiona reakcijas ar pirmējiem, otrējiem un trešējiem amīniem, kurās veidojas cikloheksāndiona sāļi, ar necikliskā 2,6-heptādiona reakciju ar amonjaku, tika parādīta 2,6-heptādionu kontrastējošā reaģētspēja pret amonjaku.

Publicēts: 08.05.2019.