Paveiktais laika periodā no 01.08.2018. līdz 31.10.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

•    Turpināts darbs pie eleganīna A pēdējo stadiju optimizācijas. Lai gan bija izdevies iegūt nepieciešamo starpsavienojumu pēdējās stadijas realizēšanai, vēlamā produkta – eleganīna A – veidošanās netika novērota. Šie rezultāti liek secināt, ka nepieciešams pārskatīt totālās sintēzes stratēģiju.

•    Turpināts darbs pie apskatraksta sagatavošanas.

•    Ar mērķi pārbaudīt eksociklisko dubultsaišu lomu dabasvielu bioloģiskajā aktivitātē, sintezēti pumiliotoksīna 193H abi dubultsaites izomēri un pārbaudīti in vivo. Notiek darbs pie iegūto rezultātu apkopošanas manuskriptā.

 Publicēts: 02.11.2018.