Paveiktais laika periodā no 01.05.2023. līdz 31.07.2023.

Iesniegtie grantu pieteikumi
 • 12.05.2023. M-ERA.NET 2023.gada projektu konkursa ietvaros iesniegts projekta pieteikums. Projekta nosaukums: “MAXheal: 3D printing of Light Emitting Bioactive Scaffolds for Maxillofacial Bone Healing”. LOSI loma: sadarbības partneris, projekta vadītāja Dr. Rosella Castagna. Partnera budžets 300 000 euro. Kopējais budžets: 1 068 896 euro;
 • 15.05.2023. ERA-chair līderis Dr. Emilio Parisini iesniedza FLPP projekta pieteikumu: “Development of selective modulators of cadherin-mediated cell-cell adhesion”;
 • 15.05.2023. pētnieks Dr. Teodors Pantelejevs iesniedza FLPP projekta pieteikumu: “Investigation of the molecular mechanisms of homologous recombination”;
 • 15.05.2023. pētniece Dr. Rossella Castagna iesniedza FLPP projekta pieteikumu: “Exploring enzyme-based biohybrid materials as platforms for diabetes monitoring applications”.
Rūpnieciskā sadarbība un patenti
 • 13.07.2023. ERA-Chair līderis Dr. Emilio Parisini and pētnieks Dr. Nikhil Agrawal Latvijas Patentu valdē iesniedza patenta pieteikumu: “Protein-membrane interaction analysis method using distance cut-off” (pieteikums # LVP2023000066);
 • 07.07.2023. ERA-Chair līderis Dr. Emilio Parisini, pētniece Dr. Rossella Castagna, bijusī pētniece Dr. Hajar Estiri un doktorante Shapla Bhattacharya Itālijas Patentu valdē iesniedza patenta pieteikumu: “Thermostable engineered enzyme (pieteikums #: 102023000014223)
Publikācijas
 • Jhon A. Rodriguez-Buitrago, Guntars Leitis, Iveta Kanepe-Lapsa, Anastasija Rudnickiha, Emilio Parisini, Jirgensons A. Synthesis and evaluation of an Agrocin 84 toxic moiety (TM84) analogue as a malarial threonyl tRNA synthetase inhibitor. Org. Biomol. Chem. 2023, 21, 5433-5439. https://doi.org/10.1039/D3OB00670K
 • Ambreen Kauser, Emilio Parisini, Giulia Suarato, Rossella Castagna. Light-based anti-biofilm and antibacterial strategies. Pharmaceutics. 2023, 15, 2106. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15082106
Apmācību nodrošināšana, sadarbības līgumi un citi pienākumi
 • ERA chair līderis Dr. Emilio Parisini bija Elīnas Černookas doktora disertācijas aizstāvēšanas eksaminācijas komisijas loceklis. Promocijas darba nosaukums: “Bakteriofāga Enc34 neraksturotu konservatīvu proteīnu strukturāli un funkcionāli pētījumi”. Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā 12.05.2023.
 • ERA chair līderis Dr. Emilio Parisini bija atlases komisijas loceklis Horizon Europe projektā NATALION (https://cordis.europa.eu/project/id/101087181). Komisija tika izveidota, lai pieņemtu darbā LOSI Dabas produktu izpētes grupas vadītāju, kā arī LOSI Inovācijas centra vadītāju
 • Pētniece Dr. Rossella Castagna tika iecelta par jaunāko docenti Milānas Politehniskajā universitātē (Itālija) – 016.05.2023. Dr Rossella Castagna saglabās piederību OSI
Apmeklētās un organizētās apmācības un kursi

01.-02.06.2023. visi Biotechnoloģiju grupas pētnieki piedalījās 8 stundu tiešsaistes apmācībās par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem. Apmācības vadīja divi pasniedzēji, kas pārstāvēja privāto sektoru un nozari.

Maģistra darbi
 • 02.06.2023. maģistrantūras studente Laura Maija Odiņa absolvēja Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti, aizstāvot maģistra darbu: “Jaunu Plasmodium falciparum holīna kināzes inhibitoru funkcionāla raksturošana” (Novērtējums: 9) (Zinātniskais vadītājs: Dr. Emilio Parisini)
 • 02.06.2023. maģistrantūras students Mārtinš Kalniņš Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti, aizstāvot maģistra darbu: “Ceļā uz selektīvo modulātoru izstrādni kadherīnu meditētai šūnu-šūnu adhēzijai” (Novērtējums: 9) (Zinātniskie vadītāji: Dr. Emilio Parisini, Dr. Teodors Panteļejevs)

Publicēts: 31.07.2023.