Paveiktais laika periodā no 01.08.2020. līdz 31.10.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpināts darbs pie 1,4-DHP atvasinājumu sintēzes bifunkcionālu 1,4-dihidropiridīna amfifīlu iegūšanai;
  • veikti jauniegūto savienojumu fizikāli ķīmisko īpašību pētījumi. Strādāts pie jauna publikācijas manuskripta (apskatraksta) par hirālu 1,4-DHP atvasinājumu iegūšanas iespējām;
  • veikti citotoksicitātes un nanodaļiņu veidojošo īpašību pētījumi jauniegūtajiem bifunkcionālajiem savienojumiem. Iegūtie dati apkopoti publikācijas manuskriptā, kas iesniegts publicēšanai starptautiski citējamā žurnālā;
  • apskatraksts “Recent approaches to chiral 1,4-dihydropyridines and their fused analogues” pieņemts publicēšanai starptautiski citējamā brīvpieejas žurnālā Catalysts;
  • atskaites periodā veikta zinātniskās literatūras analīze par savienojumu spēju veidot nanodaļiņas dažādos ūdens šķīdumos. Turpināts darbs pie jaunu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu iegūšanas.

Publicēts: 09.11.2020.